Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacje prasowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Informacja o ludności w województwie kujawsko-pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób starszych

03.08.2018
W 2017 r. województwo kujawsko-pomorskie zamieszkiwało 2,1 mln osób. Osoby wieku 60 lat i więcej stanowiły 23,8% ogólnej liczby ludności.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Światowy Dzień Krwiodawcy (14 czerwca)

14.06.2018
W województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku liczba krwiodawców wyniosła 34 906 osób, w tym 34 901 honorowych.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Światowy Dzień Zdrowia (7 kwietnia)

04.04.2018
Według statystyk we wszystkich klubach sportowych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu grudnia 2016 roku czynnie uprawiało sport blisko 60 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Dzień Konsumenta

14.03.2018
W województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w kraju, obserwuje się wzrost liczby osób zamawiających lub kupujących w sieci.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Górnictwo w Kujawsko-Pomorskiem

04.12.2017
Dzień 4 grudnia to jedna z ważniejszych dat dla mieszkańców Górnego Śląska i innych regionów górniczych. Wtedy właśnie obchodzona jest Barbórka, czyli święto gwarków – ludzi pracujących pod ziemią.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Ubóstwo w Kujawsko-Pomorskiem

30.11.2017
Poziom minimum egzystencji obliczany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) – jako granica ubóstwa skrajnego. Minimum egzystencji wyznacza poziom zaspokojenia potrzeb, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia oraz rozwoju psychofizycznego człowieka.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Ochrona środowiska w Kujawsko-Pomorskiem

28.11.2017
Powierzchnia województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 stycznia 2017 roku wyniosła 1797,1 tys. ha (5,7% ogólnej powierzchni Polski).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wydatki gospodarstw domowych w Kujawsko-Pomorskiem

24.11.2017
Przeciętne gospodarstwo domowe w województwie kujawsko-pomorskim rozporządzało w 2016 r. miesięcznym dochodem wynoszącym 1309 zł/osobę, tj. 63 zł więcej niż w 2015 roku. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w województwie wyniosły 1022,54 zł/osobę, co oznacza wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego o 27 zł.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Kujawsko-Pomorski rynek pracy

24.11.2017
W województwie kujawsko-pomorskim w końcu grudnia 2016 roku liczba pracujących w gospodarce narodowej wyniosła 723 tys. osób, co oznacza wzrost w stosunku do 2015 roku o ponad 2%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w analizowanym roku wyniosło 3506 zł i było o 4% wyższe w porównaniu z 2015 rokiem. W województwie kujawsko-pomorskim na koniec grudnia 2016 roku zarejestrowanych było 98,5 tys. osób bezrobotnych, co oznacza spadek w skali roku o blisko 9 tys. osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego według stanu w dniu 31 XII 2016 roku wyniosła 12,0% i była niższa o 1,2 p. proc. od stopy bezrobocia w grudniu 2015 roku.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Podstawowe informacje o jednostkach reintegracji społeczno-zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim

16.11.2017
W 2016 r. w województwie kujawsko-pomorskim aktywnie działały 62 jednostki reintegracji społeczno-zawodowej. Głównie były to placówki nakierowane na aktywizację osób z niepełnosprawnościami, ale również świadczące usługi dla osób z innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Podstawowe informacje o rachunkach regionalnych w województwie kujawsko-pomorskim

14.11.2017
W 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim wartość wytworzonego produktu krajowego brutto wyniosła ponad 79,7 mld zł. W porównaniu do 2014 roku była wyższa w cenach bieżących o 3,5%. We wszystkich województwach odnotowano realny roczny wzrost PKB – od 1,2% w województwie lubelskim do 5,4% w województwie pomorskim. W porównaniu z 2010 rokiem w Kujawsko-Pomorskiem odnotowano wzrost wolumenu PKB o 12,0% wobec 16,0% dla kraju ogółem. Największy wzrost zarejestrowano w województwie wielkopolskim – o 20,2%, a najmniejszy w województwie świętokrzyskim – o 7,1%.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Świadczenia społeczne w Kujawsko-Pomorskiem

08.11.2017
W okresie styczeń-czerwiec 2017 r. przeciętna liczba emerytów i rencistów w województwie kujawsko-pomorskim wyniosła 462,4 tys. osób i była o 2,0 tys. wyższa niż w pierwszym półroczu poprzedniego roku.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Podstawowe informacje o przebiegu zjawisk demograficznych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2017 r.

07.11.2017
W końcu czerwca 2017 roku ludność województwa liczyła 2083 tys. osób; w miastach mieszkało 1237 tys. osób (ponad 59% populacji), na wsi 846 tys. W ogólnej liczbie ludności kobiety stanowiły prawie 52%, współczynnik feminizacji wyniósł 106 (w miastach 111, a na wsi 99).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Cmentarze w województwie kujawsko-pomorskim

30.10.2017
W 2016 r. województwo kujawsko-pomorskie pod względem ilości cmentarzy zajęło 7 lokatę w rankingu województw. Najwięcej cmentarzy zlokalizowanych było w województwie warmińsko- -mazurskim (1677) oraz w województwach: podkarpackim (1342) i wielkopolskim (1296). Najmniej cmentarzy odnotowano w województwie świętokrzyskim (429) oraz w województwach: lubuskim (565) i łódzkim (639).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w Kujawsko-Pomorskiem

29.09.2017
W województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r. łączne dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 11267,5 mln zł, a łączne wydatki wyniosły 10809,7 mln zł.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sport w województwie kujawsko-pomorskim

29.08.2017
W końcu 2016 r. w Kujawsko-Pomorskiem funkcjonowało 857 klubów sportowych, tj. więcej o 62 w porównaniu z 2014 r. i o 208 w odniesieniu do stanu sprzed sześciu lat.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna młodych mieszkańców naszego województwa

21.08.2017
Przeprowadzona analiza aktywności ekonomicznej osób młodych w województwie kujawsko- -pomorskim w IV kwartale 2016 r. wskazuje, że osoby w wieku 15-29 lat stanowiły 21,7% (363 tys.) spośród 1670 tys. osób w wieku 15 lat i więcej. Wśród osób młodych najliczniejszą grupę stanowiły osoby aktywne zawodowo (52,1% udziału).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Warunki pracy

03.08.2017
Według stanu na koniec 2016 r. w województwie kujawsko-pomorskim badaniem warunków pracy objętych było 268,8 tys. osób. W warunkach zagrożenia zatrudnionych było 18,8 tys. osób, czyli 7,0 % ogółu pracowników w przebadanych przedsiębiorstwach.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Budownictwo mieszkaniowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

19.07.2017
W 2016 r. w województwie kujawsko-pomorskim przekazano do użytkowania 6262 mieszkań. Stanowiło to 3,8% mieszkań oddanych w kraju (4,5% w roku poprzednim).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Imprezy masowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

17.07.2017
Zgodnie z danymi pochodzącymi z urzędów miast i gmin województwa, na obszarze Kujawsko-Pomorskiego w 2016 r. zorganizowano 587 imprez masowych (w Polsce 6480), tj. o 12,9% mniej niż przed rokiem, ale dwukrotnie więcej w porównaniu z rokiem, w którym po raz pierwszy statystyka publiczna przeprowadziła badanie w tym zakresie, tj. z 2011 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w województwie kujawsko-pomorskim

10.07.2017
W 2016 r. w województwie kujawsko‐pomorskim uzyskano większą produkcję upraw zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi niż przed rokiem. Zbiory ziemniaków i buraków cukrowych w omawianym roku były również wyższe niż rok wcześniej. O wyższym poziomie produkcji tych upraw zadecydowała większa powierzchnia uprawy oraz zdecydowanie wyższe niż w 2015 r. plonowanie. Zbiór rzepaku i rzepiku był niższy niż w 2015 r. Wynikał z niższego plonowania i zmniejszonego areału uprawy.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Cudzoziemcy studiujący w Kujawsko-Pomorskiem

06.07.2017
W ostatnich latach obserwuje się wzrastającą rokrocznie liczbę cudzoziemców studiujących w ośrodkach akademickich województwa kujawsko-pomorskiego. Według danych na 30 listopada 2016 r. studiująca grupa obcokrajowców na uczelniach województwa liczyła 1270 osób, co oznacza wzrost w skali roku o 20,6%, a w odniesieniu do stanu z 30 listopada 2005 r. – ponad dwunastokrotny wzrost.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie w I kwartale 2017 r.

03.07.2017
Według badania BAEL w I kwartale 2017 r. zbiorowość aktywnych zawodowo w województwie kujawsko-pomorskim liczyła 921 tys. osób i było to o 6 tys. mniej niż w porównywalnym okresie 2016 r. i o 9 tys. więcej w stosunku do IV kwartału 2016 r. (oznacza to odpowiednio spadek o 0,6% i o wzrost 1,0%).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wolne miejsca pracy w Kujawsko-Pomorskiem

23.06.2017
W końcu grudnia 2016 r. wśród 33,5 tys. podmiotów biorących udział w badaniu z terenu Kujawsko-Pomorskiego tylko 3,2%, tj. 1075 jednostek posiadało wolne miejsca pracy. Większość z nich (86,1%) należała do sektora prywatnego. Najliczniejszą grupę wśród przedsiębiorstw dysponujących nieobsadzonymi stanowiskami stanowiły jednostki małe – 50,3%, mniej było jednostek średnich i dużych, odpowiednio 28,4% i 21,3%.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Rolnictwo w Kujawsko-Pomorskim

21.06.2017
W 2016 r. w ogólnej powierzchni województwa kujawsko-pomorskiego wynoszącej 1797,1 tys. ha, gospodarstwa rolne zajmowały 1116,7 tys. ha gruntów, tj. o 2,7% mniej niż w 2015 roku. W powierzchni zasiewów, podobnie jak w latach ubiegłych, przeważała uprawa zbóż, tj. zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi, kukurydzy na ziarno, gryki, prosa i pozostałych zbożowych. Ich udział wyniósł 66,7% i w porównaniu z ub. rokiem zwiększył się o 1,5 p. proc. W 2016 r. w województwie kujawsko-pomorskim w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosło pogłowie bydła i owiec, a zmniejszyło się stado trzody chlewnej.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja demograficzna województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r.

13.06.2017
W końcu 2016 r. ludność województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2083,9 tys. osób (5,4% ogółu ludności kraju), tj. o 2,3 tys. osób mniej niż przed rokiem, ale o 15,7 tys. osób więcej niż w 2005 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o ludności w Kujawsko-Pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych

06.06.2017
W końcu 2016 r. w województwie zamieszkiwało 2,1 mln osób, co stanowiło 5,4% zasobów ludnościowych kraju. Pod względem demograficznym województwo zajmowało 10 lokatę w kraju. W analizowanym roku w województwie ubyło 2307 osób. Oznacza to, że na każde 1000 mieszkańców ubyło 1,1 osoby.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Turystyka w Kujawsko-Pomorskim w 2016 r.

15.05.2017
Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego badaniem KT-1 objęto 392 turystyczne obiekty noclegowe, w tym 322 obiekty całoroczne (stan w dniu 31 lipca 2016 r.). Bazę turystyczną w województwie tworzyło: 186 obiektów hotelowych oraz 206 pozostałych obiektów. W porównaniu ze stanem z końca lipca 2015 r. liczba obiektów noclegowych w województwie zwiększyła się o 2,5%, co plasuje Kujawsko-Pomorskie na 5 lokacie wśród wszystkich województw.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2015 r.

30.03.2017
Omawiana w publikacji problematyka dotyczy usytuowania osób powyżej 50 roku życia na polskim rynku pracy w oparciu o dane uzyskane z badań statystyki publicznej: Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, Bezrobocia rejestrowanego, Sprawozdania o strukturze wynagrodzeń według zawodów, danych udostępnionych przez EUROSTAT oraz po raz pierwszy – Statystycznej karty wypadku. Publikacja składa się z komentarza analitycznego oraz części tabelarycznej dostępnej w formacie Excel. Uzupełnieniem wydawnictwa jest analiza taksonomiczna rynku pracy według województw, której interesującym elementem jest ranking przedstawiający zróżnicowanie województw w oparciu o charakterystyki omawianej grupy osób na rynku pracy w Polsce.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Bezrobocie rejestrowane w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

30.03.2017
W końcu grudnia 2016 r. w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego zarejestrowanych było 98,5 tys. osób bezrobotnych, tj. o 8,7 tys. mniej (o 8,1%) niż w analogicznym okresie 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2016 r. wyniosła 12,1%, co oznacza spadek w skali roku o 1,1 p. proc.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Infrastruktura komunalna na terenach wiejskich w Kujawsko-Pomorskim

28.02.2017
Na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. 92,9% ludności korzystało z sieci wodociągowej, 37,8% z sieci kanalizacyjnej oraz 4,2% z sieci gazowej. Sieć wodociągowa była o 161,7 km dłuższa niż w 2014 r., długość sieci kanalizacyjnej zwiększyła się w 2015 r. o 172,8 km, wzrosła długość czynnej sieci gazowej o 214,3 km.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Podmioty z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.

23.02.2017
W 2015 r. badana zbiorowość podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim liczyła 557 jednostek (o 2,6% mniej niż przed rokiem), co stanowiło 2,1% liczby badanych podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce. Liczba pracujących w tych podmiotach wyniosła 42,0 tys. osób (wzrost o 3,5% w stosunku do 2014 r.). Zarówno pod względem liczby podmiotów, jak i pracujących w nich osób, Kujawsko-Pomorskie zajęło 10 lokatę wśród wszystkich województw.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Podmioty gospodarcze w Kujawsko-Pomorskim

09.02.2017
W województwie kujawsko-pomorskim w końcu grudnia 2016 r. w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON zarejestrowanych było 194,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne), tj. o 0,3% więcej niż przed rokiem. Jednostki z terenu województwa stanowiły 4,6% podmiotów zarejestrowanych w kraju.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Miasta w Kujawsko-Pomorskim

03.02.2017
W 2015 r. miasta na prawach powiatu uzyskały łączne dochody w wysokości 3828,3 mln zł, a gminy miejskie – 783,0 mln zł. W porównaniu z 2005 r. obie wartości wzrosły niemal dwukrotnie, przy spadku liczby ludności w miastach na prawach powiatu o 3,3%, a w gminach miejskich o 1,4% oraz wzroście cen towarów i usług konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych w kraju o 26,3% w tym samym okresie. Porównując dynamikę w poszczególnych jednostkach dochody najbardziej wzrosły w Toruniu (o 124,9%) oraz w Inowrocławiu (o 120,2%).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Transport w Kujawsko-Pomorskim

26.01.2017
Długość dróg publicznych o nawierzchni twardej w województwie kujawsko- -pomorskim w końcu 2015 r. wyniosła 17263,1 km. W porównaniu z poprzednim rokiem w województwie przybyło 301,4 km dróg (6 lokata w kraju), a w porównaniu z 2010 r. – 1624,6 km (2 lokata w kraju). W przeliczeniu na 100 km2 powierzchni w województwie przypadało 96,1 km dróg (w kraju 93,0 km).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Innowacyjność w województwie kujawsko-pomorskim

16.12.2016
Pod względem poziomu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych województwo uplasowało się na 12 miejscu w kraju, natomiast w przypadku przedsiębiorstw z sektora usług na 10 miejscu w kraju.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Ochrona środowiska w Kujawsko-Pomorskim

23.11.2016
Powierzchnia województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 stycznia 2016 r. wyniosła 1797,1 tys. ha (5,7% ogólnej powierzchni Polski).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Kujawsko-Pomorski rynek pracy

17.11.2016
W województwie kujawsko-pomorskim w końcu grudnia 2015 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej wyniosła 707,1 tys. osób, co oznacza wzrost w stosunku do 2014 r. o 1,8%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w analizowanym roku wyniosło 3369,85 zł i było o 3,0% wyższe w porównaniu z 2014 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Budżety gospodarstw domowych w Kujawsko-Pomorskim

20.10.2016
W 2015 r. dochód rozporządzalny na 1 osobę w przeciętnym gospodarstwie domowym województwa kujawsko-pomorskiego wzrósł w porównaniu z poprzednim rokiem o 44,15 zł, a wydatki na 1 osobę wzrosły o 34,94 zł.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Przedszkola w Kujawsko-Pomorskim

14.10.2016
Według stanu w końcu września 2015 r. w województwie kujawsko-pomorskim działalność edukacyjną prowadziło 1040 placówek wychowania przedszkolnego, tj. o 15 mniej niż przed rokiem, ale o 103 więcej niż w końcu września 2010 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Nauczyciele w województwie kujawsko-pomorskim

13.10.2016
W roku szkolnym 2015/2016 we wszystkich typach szkół i placówek wychowania przedszkolnego w województwie kujawsko-pomorskim pracowało 27,0 tys. nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty nauczycielskie), tj. o 0,7% więcej niż poprzednim roku szkolnym. Większość nauczycieli pracowała w miastach – 70,1% ogólnej liczby etatów. Spośród ogólnej liczby etatów w województwie 80,1% realizowały kobiety.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w Kujawsko-Pomorskim

03.10.2016
W województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. łączne dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 10697,7 mln zł, a łączne wydatki wyniosły 10434,8 mln zł.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja demograficzna w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.

28.06.2016
W końcu 2015 r. ludność województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2086,2 tys. osób (5,4% ogółu ludności kraju), tj. mniej o 3,8 tys. osób niż przed rokiem i o 12,5 tys. osób niż w 2010 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Migracje wewnętrzne kobiet w 2015 r.

28.06.2016
W 2015 r. w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano napływ migracyjny na poziomie 20,4 tys. osób, z czego 10,9 tys., tj. 53,4%, stanowiły kobiety. W analizowanym roku odpływ migracyjny wynosił 22,2 tys. osób, z czego 11,8 tys., tj. 53,3%, stanowiły kobiety.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Obszary wiejskie w Kujawsko-Pomorskim

16.05.2016
W 2014 r. na tereny wiejskie województwa kujawsko-pomorskiego składały się 92 gminy wiejskie i 35 obszarów wiejskich będących częścią gmin miejsko-wiejskich. Jednostki te zajmowały 95,4% powierzchni ogółu województwa.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach z Kujawsko-Pomorskiego

09.03.2016
Województwo kujawsko-pomorskie w okresie 2011-2013 należało, obok mazowieckiego, do województw, w których udział mikroprzedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje w liczbie mikroprzedsiębiorstw ogółem kształtował się powyżej średniej w Polsce.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wynagrodzenia pracowników w Kujawsko-Pomorskim

11.02.2016
W październiku 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim zatrudnionych było 354,5 tys. osób, co stanowiło 4,6% ogółu zatrudnionych w kraju (7746,8 tys. osób). Przeciętne wynagrodzenie brutto za październik 2014 r. pracowników zatrudnionych w województwie kujawsko-pomorskim wyniosło 3611,52 zł i było niższe o 12,1% od średniej krajowej (4107,72 zł).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Ratownictwo medyczne w Kujawsko-Pomorskim

29.12.2015
W 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego świadczeń medycznych udzielało 87 zespołów ratownictwa medycznego (o 3 mniej niż przed rokiem), w tym 53 (60,9%) zespoły podstawowe i 34 (39,1%) zespoły specjalistyczne.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Dojazdy do pracy w Kujawsko-Pomorskim

11.12.2015
Liczba wyjeżdżających do pracy była niemal 2-krotnie wyższa od liczby przyjeżdżających do pracy.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Cudzoziemcy w kujawsko-pomorskich szkołach wyższych

26.11.2015
Liczba cudzoziemców studentów w szkołach wyższych systematycznie wzrasta. W województwie kujawsko-pomorskim w roku akademickim 2014/2015 było ich 908. W porównaniu z liczbą studentów zagranicznych w roku akademickim 2009/2010 nastąpił ponad 6-kroty wzrost.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Obowiązek szkolny w szkołach podstawowych w województwie w roku szkolnym 2014/2015

19.10.2015
W roku szkolnym 2014/2015 w województwie kujawsko-pomorskim liczba dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu w szkołach podstawowych wynosiła 133,0 tys. (bez szkół specjalnych). W porównaniu z rokiem szkolnym 2009/2010 liczba ta wzrosła o 8,0%. W roku szkolnym 2014/2015 obowiązek szkolny spełniało 98,9% dzieci i młodzieży nim objętych. Udział ten zmniejszył się o 0,8 p. proc. w stosunku do roku szkolnego 2009/2010.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna młodych mieszkańców naszego województwa

14.08.2015
Przeprowadzona analiza aktywności ekonomicznej osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim w IV kwartale 2014 r. wskazuje, że osoby w wieku 15-29 lat stanowiły 24,3% (394 tys.) spośród 1621 tys. osób w wieku 15 lat i więcej. Wśród osób młodych najliczniejszą grupę stanowiły osoby bierne zawodowo (45,8% udziału).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Warunki pracy

10.08.2015
W 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim badaniem warunków pracy objętych było 244,7 tys. osób. W warunkach zagrożenia zatrudnionych było 20,0 tys. osób, czyli 8,2% ogółu pracowników w przebadanych przedsiębiorstwach.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Urodzenia i dzietność kobiet w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r.

09.07.2015
W 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim liczba urodzeń ukształtowała się na poziomie 20 tys., co w porównaniu z 2013 r. oznacza wzrost liczby nowonarodzonych dzieci o 178 (o 0,9%). Urodzenia w Kujawsko-Pomorskim stanowiły 5,3% urodzeń w kraju.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Kobiety w województwie kujawsko-pomorskim

29.06.2015
Według stanu na 31 XII 2014 r. województwo kujawsko-pomorskie zamieszkiwało 1077,1 tys. kobiet. Stanowiły one 51,5% populacji. Na 100 mężczyzn przypadało wówczas ponad 106 kobiet. Udział kobiet w populacji ogółem był zróżnicowany w zależności od miejsca zamieszkania. W miastach kobiety stanowiły 52,7% populacji, a na terenach wiejskich 49,9%.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2013 r.

15.06.2015
Na podstawie wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności ustalono, że w Polsce w końcu IV kwartału 2013 r. osoby powyżej 50 roku życia stanowiły 43,6% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza wzrost o 0,4 p. proc. w odniesieniu do IV kwartału 2012 r. Współczynnik aktywności zawodowej osób powyżej 50 roku życia w IV kwartale 2013 r. wyniósł 34,2%, czyli o 0,1 p. proc. więcej niż w tym samym czasie 2012 r. Wzrósł także wskaźnik zatrudnienia o 0,2 p. proc. do poziomu 31,9%, natomiast stopa bezrobocia zmalała o 0,2 p. proc., tj. do 6,9% w IV kwartale 2013 r. Według danych wynikowych uzyskanych z badania „Bezrobocie rejestrowane” zrealizowanego na formularzach MPiPS liczba bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej w końcu grudnia 2013 r. wyniosła 524,6 tys. osób, tj. więcej o 7,8% niż w tym samym czasie 2012 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim

15.06.2015
W końcu 2013 r. osoby w wieku 65 lat i więcej stanowiły 14,1% populacji województwa kujawsko-pomorskiego liczącej 2092,6 tys. osób. Według prognoz demograficznych GUS w 2050 r. osoby starsze w województwie będą stanowiły 32,8% populacji.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Prognoza ludności na poziomie powiatów w województwie kujawsko-pomorskim

13.04.2015
Zgodnie z prognozą demograficzną GUS zauważyć można, że w 2050 r. w porównaniu ze stanem na koniec 2013 r. spośród powiatów województwa kujawsko-pomorskiego jedynie w dwóch przewiduje się wzrost liczby mieszkańców: w bydgoskim – o 32,4% i w toruńskim – o 32,0%. W pozostałych powiatach oraz we wszystkich miastach na prawach powiatu ludności będzie ubywać. Największy spadek liczby ludności względem roku bazowego zanotuje miasto na prawach powiatu Włocławek – o 29,9% mniej. W 2050 r., pomimo 27,0% spadku populacji, najludniejszym miastem pozostanie Bydgoszcz, z liczbą ludności przekraczającą 262 tys.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Elektroniczna administracja publiczna w województwie kujawsko-pomorskim

31.03.2015
W 2013 r. w dziesięciu województwach wskaźnik wykorzystywania Internetu przez przedsiębiorstwa do kontaktów z administracją publiczną ukształtował się na poziomie niższym niż średnia w Polsce (88,0%). W województwie kujawsko-pomorskim zainteresowanie usługami tego rodzaju wykazało 84,2% podmiotów, tj. o 3,8 p. proc. mniej niż średnia krajowa. Najwięcej przedsiębiorstw korzystających z e-administracji odnotowano w województwie śląskim (93,7%, o 5,7 p. proc więcej niż średnia w kraju), a najmniej w województwie zachodniopomorskim (81,4%, o 6,6 p. proc mniej niż średnia dla Polski).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lutym 2015 r.

20.03.2015
W lutym 2015 r. w województwie kujawsko-pomorskim produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,2% w porównaniu z lutym 2014 r. Spadek natomiast odnotowano w produkcji budowlano-montażowej – o 20,2% niższa niż przed rokiem.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r.

10.03.2015
W porównaniu z 2013 r. w województwie odnotowano wzrost pogłowia bydła (o 2,9%), trzody chlewnej (o 5,8%) i drobiu (o 37,3%) oraz spadek stada owiec (o 20,6%).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Uroczyste otwarcie Regionalnego Ośrodka Informacji w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy

23.02.2015
W dniu 18 lutego 2015 r. w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy odbyła się uroczysta inauguracja Regionalnego Ośrodka Informacji (powstałego w ramach projektu Systemu Informacyjnego Statystyki Publicznej, Zadanie 3. Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w jęz. polskim i angielskim) systemu informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki i systemów resortowych oraz budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z bezpłatnym dostępem do Internetu).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna DEMOGRAFIA DZIŚ I JUTRO. Prognoza ludności województwa kujawsko-pomorskiego do 2050 roku

11.02.2015
Według prognozy demograficznej GUS liczba ludności województwa kujawsko-pomorskiego w 2050 r. wyniesie niespełna 1799 tys.; w porównaniu z rokiem bazowym 2013 oznacza to zmniejszenie o blisko 294 tys. osób, tj. o 14,0% (w kraju spadek o 4545 tys. osób, tj. o 11,8%).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja prasowa – Co tam panie w statystyce?

15.07.2014
Jacy jesteśmy jako społeczeństwo? Ilu nas jest, co kupujemy, ile pracujemy, jaki jest nasz dochód narodowy, w jakiej kondycji jest nasze rolnictwo? Na te i inne nurtujące nas pytania odpowiada statystyka publiczna. W Polsce zadanie prowadzenia statystyki publicznej realizuje Główny Urząd Statystyczny (GUS). Można powiedzieć w skrócie, że GUS za pomocą liczb i wykresów opisuje nasze państwo, a także nas jako obywateli. Zanim jednak te liczby w postaci danych ujrzą światło dzienne i znajdą swoje miejsce w różnego rodzaju opracowaniach, komunikatach i publikacjach, muszą zostać zebrane w terenie przez ankieterów. Bez wątpienia w całym procesie badawczym to właśnie ANKIETER STATYSTYCZNY odgrywa rolę kluczową. Bez dostarczonych przez niego materiałów mądre głowy ekspertów mogłyby tylko bezradnie rozłożyć ręce. Oczywiście sam ankieter to za mało, by odnieść sukces. Potrzebna jest jeszcze pomoc RESPONDENTA, którym możesz być właśnie Ty.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja prasowa – To, czego nikt nie widzi…

07.07.2014
– Nie rozumiem, dlaczego nie mogę uzyskać tych danych dla gmin? – usłyszałam ostatnio na spotkaniu. – A czy wie Pani, co musimy zrobić z naszej strony, żeby otrzymać te dane przynajmniej na poziomie województwa? – pytam i po chwili ciszy opowiadam o długiej drodze od danych pozyskanych od respondenta do informacji, które mogę przekazać odbiorcom.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja prasowa – Do drzwi puka ankieter

26.06.2014
Pracę w Urzędzie Statystycznym zaczęłam dwa lata przed ukończeniem 50. roku życia. Dla kobiety w tym wieku, z zupełnie innym doświadczeniem zawodowym, było to duże wyzwanie. Oczywiście pojawiały się myśli: „czy sobie poradzę?”, „a co, jeśli nie dam rady?”. Praca ankietera wymaga stuprocentowego zaangażowania, gdyż jej wyniki łatwo zweryfikować rzetelnością upowszechnianych informacji statystycznych. Podział na „pracę” i „dom” też się trochę zaciera. Wiele badań ankieterzy przeprowadzają po południu. Już na początku musiałam więc wykształcić w sobie szczególny rodzaj samodyscypliny, który nie pozwala mi odkładać niczego na jutro. Planowanie czasu to jedna z podstawowych umiejętności niezbędnych w tym zawodzie. Dziś, z perspektywy przepracowanych lat, setek, jeśli nie tysięcy, przeprowadzonych ankiet, wiem, że znajduję się we właściwym miejscu. A do pierwszego dnia pracy wracam w swoich myślach wielokrotnie...
Czytaj dalej
Do góry