W 2017 r. odnotowano wzrost wartości ulokowanego kapitału zagranicznego w stosunku rocznym, przy jednoczesnym spadku liczby podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Pod względem wielkości podmiotów przeważały jednostki o liczbie pracujących do 9 osób. Najwięcej kapitału zagranicznego skupiały podmioty przetwórstwa przemysłowego.