W województwie kujawsko-pomorskim w końcu grudnia 2016 roku liczba pracujących w gospodarce narodowej wyniosła 723 tys. osób, co oznacza wzrost w stosunku do 2015 roku o ponad 2%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w analizowanym roku wyniosło 3506 zł i było o 4% wyższe w porównaniu z 2015 rokiem. W województwie kujawsko-pomorskim na koniec grudnia 2016 roku zarejestrowanych było 98,5 tys. osób bezrobotnych, co oznacza spadek w skali roku o blisko 9 tys. osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego według stanu w dniu 31 XII 2016 roku wyniosła 12,0% i była niższa o 1,2 p. proc. od stopy bezrobocia w grudniu 2015 roku.