Na podstawie wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności ustalono, że w Polsce w końcu IV kwartału 2013 r. osoby powyżej 50 roku życia stanowiły 43,6% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza wzrost o 0,4 p. proc. w odniesieniu do IV kwartału 2012 r. Współczynnik aktywności zawodowej osób powyżej 50 roku życia w IV kwartale 2013 r. wyniósł 34,2%, czyli o 0,1 p. proc. więcej niż w tym samym czasie 2012 r. Wzrósł także wskaźnik zatrudnienia o 0,2 p. proc. do poziomu 31,9%, natomiast stopa bezrobocia zmalała o 0,2 p. proc., tj. do 6,9% w IV kwartale 2013 r. Według danych wynikowych uzyskanych z badania „Bezrobocie rejestrowane” zrealizowanego na formularzach MPiPS liczba bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej w końcu grudnia 2013 r. wyniosła 524,6 tys. osób, tj. więcej o 7,8% niż w tym samym czasie 2012 r.