W roku szkolnym 2014/2015 w województwie kujawsko-pomorskim liczba dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu w szkołach podstawowych wynosiła 133,0 tys. (bez szkół specjalnych). W porównaniu z rokiem szkolnym 2009/2010 liczba ta wzrosła o 8,0%. W roku szkolnym 2014/2015 obowiązek szkolny spełniało 98,9% dzieci i młodzieży nim objętych. Udział ten zmniejszył się o 0,8 p. proc. w stosunku do roku szkolnego 2009/2010.