W opracowaniu zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2021 r. w porównaniu z rokiem poprzednim, na tle kraju oraz innych województw. Zawiera ono dane statystyczne dotyczące m.in. liczby zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, liczby oraz struktury wieku pacjentów i kuracjuszy leczonych w tych placówkach, liczby łóżek do ich dyspozycji, udogodnień w infrastrukturze dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czy też struktury realizowanych zabiegów.