W 2015 r. miasta na prawach powiatu uzyskały łączne dochody w wysokości 3828,3 mln zł, a gminy miejskie – 783,0 mln zł. W porównaniu z 2005 r. obie wartości wzrosły niemal dwukrotnie, przy spadku liczby ludności w miastach na prawach powiatu o 3,3%, a w gminach miejskich o 1,4% oraz wzroście cen towarów i usług konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych w kraju o 26,3% w tym samym okresie. Porównując dynamikę w poszczególnych jednostkach dochody najbardziej wzrosły w Toruniu (o 124,9%) oraz w Inowrocławiu (o 120,2%).