Ruch zewnętrzny zatrudnionych oznacza zmiany w stanie zatrudnienia na skutek przyjęć i zwolnień z pracy pracowników pełnozatrudnionych (bez sezonowych i zatrudnionych dorywczo oraz bez pracowników zmieniających wymiar etatu z pełnego na niepełny lub odwrotnie).

W 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim liczba przyjęć do pracy pracowników pełnozatrudnionych przewyższała liczbę zwolnień o 12,9%. W porównaniu z 2010 r. różnica ta zwiększyła się o 8,8 p. proc.