Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Notatka informacyjna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2017 r.

20.03.2017
W lutym 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 255,6 tys. osób, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) ukształtowało się na poziomie 3619,75 zł.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Mieszkania oddane do użytkowania w lutym 2017 r.

20.03.2017
W lutym 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim oddano do użytkowania 445 mieszkań, tj. o 8,6% mniej niż przed rokiem. Województwo kujawsko-pomorskie pod względem liczby mieszkań oddanych do użytkowania w lutym br. zajęło 10 lokatę w rankingu województw.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Infrastruktura komunalna na terenach wiejskich w Kujawsko-Pomorskim

28.02.2017
Na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. 92,9% ludności korzystało z sieci wodociągowej, 37,8% z sieci kanalizacyjnej oraz 4,2% z sieci gazowej. Sieć wodociągowa była o 161,7 km dłuższa niż w 2014 r., długość sieci kanalizacyjnej zwiększyła się w 2015 r. o 172,8 km, wzrosła długość czynnej sieci gazowej o 214,3 km.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Podmioty z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.

23.02.2017
W 2015 r. badana zbiorowość podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim liczyła 557 jednostek (o 2,6% mniej niż przed rokiem), co stanowiło 2,1% liczby badanych podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce. Liczba pracujących w tych podmiotach wyniosła 42,0 tys. osób (wzrost o 3,5% w stosunku do 2014 r.). Zarówno pod względem liczby podmiotów, jak i pracujących w nich osób, Kujawsko-Pomorskie zajęło 10 lokatę wśród wszystkich województw.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja nt. sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2017 r.

23.02.2017
W województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3631,58 zł i było wyższe o 6,4% w stosunku do stycznia 2016 r., przy wzroście przeciętnego zatrudnienia o 2,5%. Stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 12,5%.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Podmioty gospodarcze w Kujawsko-Pomorskim

09.02.2017
W województwie kujawsko-pomorskim w końcu grudnia 2016 r. w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON zarejestrowanych było 194,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne), tj. o 0,3% więcej niż przed rokiem. Jednostki z terenu województwa stanowiły 4,6% podmiotów zarejestrowanych w kraju.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Miasta w Kujawsko-Pomorskim

03.02.2017
W 2015 r. miasta na prawach powiatu uzyskały łączne dochody w wysokości 3828,3 mln zł, a gminy miejskie – 783,0 mln zł. W porównaniu z 2005 r. obie wartości wzrosły niemal dwukrotnie, przy spadku liczby ludności w miastach na prawach powiatu o 3,3%, a w gminach miejskich o 1,4% oraz wzroście cen towarów i usług konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych w kraju o 26,3% w tym samym okresie. Porównując dynamikę w poszczególnych jednostkach dochody najbardziej wzrosły w Toruniu (o 124,9%) oraz w Inowrocławiu (o 120,2%).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Transport w Kujawsko-Pomorskim

26.01.2017
Długość dróg publicznych o nawierzchni twardej w województwie kujawsko- -pomorskim w końcu 2015 r. wyniosła 17263,1 km. W porównaniu z poprzednim rokiem w województwie przybyło 301,4 km dróg (6 lokata w kraju), a w porównaniu z 2010 r. – 1624,6 km (2 lokata w kraju). W przeliczeniu na 100 km2 powierzchni w województwie przypadało 96,1 km dróg (w kraju 93,0 km).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja nt. sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie

23.01.2017
W województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2016 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3827,56 zł i było wyższe o 3,4% w stosunku do grudnia 2015 r., przy wzroście przeciętnego zatrudnienia o 1,7%. Stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 12,1%.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie w III kwartale 2016 r.

27.12.2016
Według badania BAEL w okresie lipiec-wrzesień 2016 r. zbiorowość aktywnych zawodowo w województwie kujawsko-pomorskim liczyła 915 tys. osób i było to o 3 tys. mniej niż w porównywalnym okresie 2015 r. i o 11 tys. mniej w stosunku do II kwartału 2016 r. (oznacza to odpowiednio spadek o 0,3% i o 1,2%).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Innowacyjność w województwie kujawsko-pomorskim

16.12.2016
Pod względem poziomu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych województwo uplasowało się na 12 miejscu w kraju, natomiast w przypadku przedsiębiorstw z sektora usług na 10 miejscu w kraju.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Ochrona środowiska w Kujawsko-Pomorskim

23.11.2016
Powierzchnia województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 stycznia 2016 r. wyniosła 1797,1 tys. ha (5,7% ogólnej powierzchni Polski).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Kujawsko-Pomorski rynek pracy

17.11.2016
W województwie kujawsko-pomorskim w końcu grudnia 2015 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej wyniosła 707,1 tys. osób, co oznacza wzrost w stosunku do 2014 r. o 1,8%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w analizowanym roku wyniosło 3369,85 zł i było o 3,0% wyższe w porównaniu z 2014 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Budżety gospodarstw domowych w Kujawsko-Pomorskim

20.10.2016
W 2015 r. dochód rozporządzalny na 1 osobę w przeciętnym gospodarstwie domowym województwa kujawsko-pomorskiego wzrósł w porównaniu z poprzednim rokiem o 44,15 zł, a wydatki na 1 osobę wzrosły o 34,94 zł.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Przedszkola w Kujawsko-Pomorskim

14.10.2016
Według stanu w końcu września 2015 r. w województwie kujawsko-pomorskim działalność edukacyjną prowadziło 1040 placówek wychowania przedszkolnego, tj. o 15 mniej niż przed rokiem, ale o 103 więcej niż w końcu września 2010 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Nauczyciele w województwie kujawsko-pomorskim

13.10.2016
W roku szkolnym 2015/2016 we wszystkich typach szkół i placówek wychowania przedszkolnego w województwie kujawsko-pomorskim pracowało 27,0 tys. nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty nauczycielskie), tj. o 0,7% więcej niż poprzednim roku szkolnym. Większość nauczycieli pracowała w miastach – 70,1% ogólnej liczby etatów. Spośród ogólnej liczby etatów w województwie 80,1% realizowały kobiety.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w Kujawsko-Pomorskim

03.10.2016
W województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. łączne dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 10697,7 mln zł, a łączne wydatki wyniosły 10434,8 mln zł.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna młodych mieszkańców naszego województwa

10.08.2016
Przeprowadzona analiza aktywności ekonomicznej osób młodych w województwie kujawsko- -pomorskim w IV kwartale 2015 r. wskazuje, że osoby w wieku 15-29 lat stanowiły 22,7% (380,4 tys.) spośród 1672,6 tys. osób w wieku 15 lat i więcej. Wśród osób młodych najliczniejszą grupę stanowiły osoby bierne zawodowo (50,8% udziału).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Warunki pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.

01.08.2016
Według stanu na koniec 2015 r. w województwie kujawsko-pomorskim badaniem warunków pracy objętych było 264,8 tys. osób. W warunkach zagrożenia zatrudnionych było 19,7 tys. osób, czyli 7,4 % ogółu pracowników w przebadanych przedsiębiorstwach.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Budownictwo mieszkaniowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.

20.07.2016
W 2015 r. w kujawsko-pomorskim przekazano do użytkowania 6714 mieszkań, co oznacza o 7,5% lokali więcej niż przed rokiem (w kraju 147,7 tys. lokali, czyli o 3,2% więcej; przed rokiem w województwie było o 6,4% mniej).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w województwie kujawsko-pomorskim

05.07.2016
W 2015 r. w województwie kujawsko-pomorskim, pomimo zwiększonej powierzchni uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oraz rzepaku i rzepiku, ich obniżona wydajność z jednostki powierzchni spowodowała, że uzyskana produkcja była mniejsza niż przed rokiem. Pomimo niższej wydajności z 1 ha powierzchni zbiór ziemniaków był wyższy niż w 2014 r. i wynikał ze zwiększonej powierzchni uprawy. Produkcja buraków obniżyła się z powodu zmniejszonego areału uprawy oraz wydajności z jednostki powierzchni.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja demograficzna w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.

28.06.2016
W końcu 2015 r. ludność województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2086,2 tys. osób (5,4% ogółu ludności kraju), tj. mniej o 3,8 tys. osób niż przed rokiem i o 12,5 tys. osób niż w 2010 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Migracje wewnętrzne kobiet w 2015 r.

28.06.2016
W 2015 r. w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano napływ migracyjny na poziomie 20,4 tys. osób, z czego 10,9 tys., tj. 53,4%, stanowiły kobiety. W analizowanym roku odpływ migracyjny wynosił 22,2 tys. osób, z czego 11,8 tys., tj. 53,3%, stanowiły kobiety.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wolne miejsca pracy w Kujawsko-Pomorskim

17.06.2016
W końcu grudnia 2015 r. wśród 34,4 tys. podmiotów biorących udział w badaniu z terenu Kujawsko-Pomorskiego tylko 3,6%, tj. 1227 jednostek posiadało wolne miejsca pracy. Większość z nich (84,1%) należała do sektora prywatnego. Najliczniejszą grupę wśród przedsiębiorstw dysponujących nieobsadzonymi stanowiskami stanowiły jednostki małe – 52,7%, mniej było jednostek średnich i dużych, odpowiednio 30,3% i 17,0%.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Turystyka w województwie kujawsko-pomorskim

16.05.2016
Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (zgodnie ze stanem na dzień 31 lipca 2015 r.) działało 367 turystycznych obiektów noclegowych, w tym 285 obiektów całorocznych.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Obszary wiejskie w Kujawsko-Pomorskim

16.05.2016
W 2014 r. na tereny wiejskie województwa kujawsko-pomorskiego składały się 92 gminy wiejskie i 35 obszarów wiejskich będących częścią gmin miejsko-wiejskich. Jednostki te zajmowały 95,4% powierzchni ogółu województwa.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Bezrobocie w Kujawsko-Pomorskim

29.03.2016
W końcu grudnia 2015 r. w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego zarejestrowanych było 107,3 tys. osób bezrobotnych, tj. o 19,9 tys. (o 15,6%) mniej niż w analogicznym okresie 2014 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2015 r. wyniosła 13,3%, co oznacza spadek w skali roku o 2,2 p. proc.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach z Kujawsko-Pomorskiego

09.03.2016
Województwo kujawsko-pomorskie w okresie 2011-2013 należało, obok mazowieckiego, do województw, w których udział mikroprzedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje w liczbie mikroprzedsiębiorstw ogółem kształtował się powyżej średniej w Polsce.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Rolnictwo w Kujawsko-Pomorskim

26.02.2016
W 2015 r. w ogólnej powierzchni województwa kujawsko-pomorskiego wynoszącej 1797,1 tys. ha, gospodarstwa rolne zajmowały 1147,6 tys. ha gruntów, tj. nieznacznie mniej niż w ub. roku. W powierzchni zasiewów, podobnie jak w latach ubiegłych, przeważała uprawa zbóż, tj. zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi, kukurydzy na ziarno, gryki, prosa i pozostałych zbożowych. Ich udział wyniósł 65,2% i w porównaniu z ub. rokiem zmniejszył się o 1,3 p. proc. W 2015 r. w województwie kujawsko-pomorskim w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosło pogłowie trzody chlewnej i drobiu, a zmniejszyło się stado bydła i owiec.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Podmioty z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim

25.02.2016
W 2014 r. badana zbiorowość podmiotów z kapitałem zagranicznym liczyła 572 jednostki (o 2,9% mniej niż przed rokiem), co stanowiło 2,2% liczby badanych podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce. Na koniec 2014 r. liczba pracujących w tych podmiotach wyniosła 40,6 tys. osób (wzrost o 8,8% w stosunku do 2013 r.). Zarówno pod względem liczby podmiotów, jak i pracujących w nich osób Kujawsko-Pomorskie zajęło 10 lokatę wśród wszystkich województw.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wynagrodzenia pracowników w Kujawsko-Pomorskim

11.02.2016
W październiku 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim zatrudnionych było 354,5 tys. osób, co stanowiło 4,6% ogółu zatrudnionych w kraju (7746,8 tys. osób). Przeciętne wynagrodzenie brutto za październik 2014 r. pracowników zatrudnionych w województwie kujawsko-pomorskim wyniosło 3611,52 zł i było niższe o 12,1% od średniej krajowej (4107,72 zł).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Ratownictwo medyczne w Kujawsko-Pomorskim

29.12.2015
W 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego świadczeń medycznych udzielało 87 zespołów ratownictwa medycznego (o 3 mniej niż przed rokiem), w tym 53 (60,9%) zespoły podstawowe i 34 (39,1%) zespoły specjalistyczne.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Dojazdy do pracy w Kujawsko-Pomorskim

11.12.2015
Liczba wyjeżdżających do pracy była niemal 2-krotnie wyższa od liczby przyjeżdżających do pracy.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Cudzoziemcy w kujawsko-pomorskich szkołach wyższych

26.11.2015
Liczba cudzoziemców studentów w szkołach wyższych systematycznie wzrasta. W województwie kujawsko-pomorskim w roku akademickim 2014/2015 było ich 908. W porównaniu z liczbą studentów zagranicznych w roku akademickim 2009/2010 nastąpił ponad 6-kroty wzrost.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Obowiązek szkolny w szkołach podstawowych w województwie w roku szkolnym 2014/2015

19.10.2015
W roku szkolnym 2014/2015 w województwie kujawsko-pomorskim liczba dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu w szkołach podstawowych wynosiła 133,0 tys. (bez szkół specjalnych). W porównaniu z rokiem szkolnym 2009/2010 liczba ta wzrosła o 8,0%. W roku szkolnym 2014/2015 obowiązek szkolny spełniało 98,9% dzieci i młodzieży nim objętych. Udział ten zmniejszył się o 0,8 p. proc. w stosunku do roku szkolnego 2009/2010.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna młodych mieszkańców naszego województwa

14.08.2015
Przeprowadzona analiza aktywności ekonomicznej osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim w IV kwartale 2014 r. wskazuje, że osoby w wieku 15-29 lat stanowiły 24,3% (394 tys.) spośród 1621 tys. osób w wieku 15 lat i więcej. Wśród osób młodych najliczniejszą grupę stanowiły osoby bierne zawodowo (45,8% udziału).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Warunki pracy

10.08.2015
W 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim badaniem warunków pracy objętych było 244,7 tys. osób. W warunkach zagrożenia zatrudnionych było 20,0 tys. osób, czyli 8,2% ogółu pracowników w przebadanych przedsiębiorstwach.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Urodzenia i dzietność kobiet w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r.

09.07.2015
W 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim liczba urodzeń ukształtowała się na poziomie 20 tys., co w porównaniu z 2013 r. oznacza wzrost liczby nowonarodzonych dzieci o 178 (o 0,9%). Urodzenia w Kujawsko-Pomorskim stanowiły 5,3% urodzeń w kraju.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Kobiety w województwie kujawsko-pomorskim

29.06.2015
Według stanu na 31 XII 2014 r. województwo kujawsko-pomorskie zamieszkiwało 1077,1 tys. kobiet. Stanowiły one 51,5% populacji. Na 100 mężczyzn przypadało wówczas ponad 106 kobiet. Udział kobiet w populacji ogółem był zróżnicowany w zależności od miejsca zamieszkania. W miastach kobiety stanowiły 52,7% populacji, a na terenach wiejskich 49,9%.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2013 r.

15.06.2015
Na podstawie wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności ustalono, że w Polsce w końcu IV kwartału 2013 r. osoby powyżej 50 roku życia stanowiły 43,6% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza wzrost o 0,4 p. proc. w odniesieniu do IV kwartału 2012 r. Współczynnik aktywności zawodowej osób powyżej 50 roku życia w IV kwartale 2013 r. wyniósł 34,2%, czyli o 0,1 p. proc. więcej niż w tym samym czasie 2012 r. Wzrósł także wskaźnik zatrudnienia o 0,2 p. proc. do poziomu 31,9%, natomiast stopa bezrobocia zmalała o 0,2 p. proc., tj. do 6,9% w IV kwartale 2013 r. Według danych wynikowych uzyskanych z badania „Bezrobocie rejestrowane” zrealizowanego na formularzach MPiPS liczba bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej w końcu grudnia 2013 r. wyniosła 524,6 tys. osób, tj. więcej o 7,8% niż w tym samym czasie 2012 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim

15.06.2015
W końcu 2013 r. osoby w wieku 65 lat i więcej stanowiły 14,1% populacji województwa kujawsko-pomorskiego liczącej 2092,6 tys. osób. Według prognoz demograficznych GUS w 2050 r. osoby starsze w województwie będą stanowiły 32,8% populacji.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Prognoza ludności na poziomie powiatów w województwie kujawsko-pomorskim

13.04.2015
Zgodnie z prognozą demograficzną GUS zauważyć można, że w 2050 r. w porównaniu ze stanem na koniec 2013 r. spośród powiatów województwa kujawsko-pomorskiego jedynie w dwóch przewiduje się wzrost liczby mieszkańców: w bydgoskim – o 32,4% i w toruńskim – o 32,0%. W pozostałych powiatach oraz we wszystkich miastach na prawach powiatu ludności będzie ubywać. Największy spadek liczby ludności względem roku bazowego zanotuje miasto na prawach powiatu Włocławek – o 29,9% mniej. W 2050 r., pomimo 27,0% spadku populacji, najludniejszym miastem pozostanie Bydgoszcz, z liczbą ludności przekraczającą 262 tys.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Elektroniczna administracja publiczna w województwie kujawsko-pomorskim

31.03.2015
W 2013 r. w dziesięciu województwach wskaźnik wykorzystywania Internetu przez przedsiębiorstwa do kontaktów z administracją publiczną ukształtował się na poziomie niższym niż średnia w Polsce (88,0%). W województwie kujawsko-pomorskim zainteresowanie usługami tego rodzaju wykazało 84,2% podmiotów, tj. o 3,8 p. proc. mniej niż średnia krajowa. Najwięcej przedsiębiorstw korzystających z e-administracji odnotowano w województwie śląskim (93,7%, o 5,7 p. proc więcej niż średnia w kraju), a najmniej w województwie zachodniopomorskim (81,4%, o 6,6 p. proc mniej niż średnia dla Polski).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lutym 2015 r.

20.03.2015
W lutym 2015 r. w województwie kujawsko-pomorskim produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,2% w porównaniu z lutym 2014 r. Spadek natomiast odnotowano w produkcji budowlano-montażowej – o 20,2% niższa niż przed rokiem.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r.

10.03.2015
W porównaniu z 2013 r. w województwie odnotowano wzrost pogłowia bydła (o 2,9%), trzody chlewnej (o 5,8%) i drobiu (o 37,3%) oraz spadek stada owiec (o 20,6%).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Uroczyste otwarcie Regionalnego Ośrodka Informacji w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy

23.02.2015
W dniu 18 lutego 2015 r. w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy odbyła się uroczysta inauguracja Regionalnego Ośrodka Informacji (powstałego w ramach projektu Systemu Informacyjnego Statystyki Publicznej, Zadanie 3. Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w jęz. polskim i angielskim) systemu informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki i systemów resortowych oraz budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z bezpłatnym dostępem do Internetu).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna DEMOGRAFIA DZIŚ I JUTRO. Prognoza ludności województwa kujawsko-pomorskiego do 2050 roku

11.02.2015
Według prognozy demograficznej GUS liczba ludności województwa kujawsko-pomorskiego w 2050 r. wyniesie niespełna 1799 tys.; w porównaniu z rokiem bazowym 2013 oznacza to zmniejszenie o blisko 294 tys. osób, tj. o 14,0% (w kraju spadek o 4545 tys. osób, tj. o 11,8%).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja prasowa – Co tam panie w statystyce?

15.07.2014
Jacy jesteśmy jako społeczeństwo? Ilu nas jest, co kupujemy, ile pracujemy, jaki jest nasz dochód narodowy, w jakiej kondycji jest nasze rolnictwo? Na te i inne nurtujące nas pytania odpowiada statystyka publiczna. W Polsce zadanie prowadzenia statystyki publicznej realizuje Główny Urząd Statystyczny (GUS). Można powiedzieć w skrócie, że GUS za pomocą liczb i wykresów opisuje nasze państwo, a także nas jako obywateli. Zanim jednak te liczby w postaci danych ujrzą światło dzienne i znajdą swoje miejsce w różnego rodzaju opracowaniach, komunikatach i publikacjach, muszą zostać zebrane w terenie przez ankieterów. Bez wątpienia w całym procesie badawczym to właśnie ANKIETER STATYSTYCZNY odgrywa rolę kluczową. Bez dostarczonych przez niego materiałów mądre głowy ekspertów mogłyby tylko bezradnie rozłożyć ręce. Oczywiście sam ankieter to za mało, by odnieść sukces. Potrzebna jest jeszcze pomoc RESPONDENTA, którym możesz być właśnie Ty.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja prasowa – To, czego nikt nie widzi…

07.07.2014
– Nie rozumiem, dlaczego nie mogę uzyskać tych danych dla gmin? – usłyszałam ostatnio na spotkaniu. – A czy wie Pani, co musimy zrobić z naszej strony, żeby otrzymać te dane przynajmniej na poziomie województwa? – pytam i po chwili ciszy opowiadam o długiej drodze od danych pozyskanych od respondenta do informacji, które mogę przekazać odbiorcom.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja prasowa – Do drzwi puka ankieter

26.06.2014
Pracę w Urzędzie Statystycznym zaczęłam dwa lata przed ukończeniem 50. roku życia. Dla kobiety w tym wieku, z zupełnie innym doświadczeniem zawodowym, było to duże wyzwanie. Oczywiście pojawiały się myśli: „czy sobie poradzę?”, „a co, jeśli nie dam rady?”. Praca ankietera wymaga stuprocentowego zaangażowania, gdyż jej wyniki łatwo zweryfikować rzetelnością upowszechnianych informacji statystycznych. Podział na „pracę” i „dom” też się trochę zaciera. Wiele badań ankieterzy przeprowadzają po południu. Już na początku musiałam więc wykształcić w sobie szczególny rodzaj samodyscypliny, który nie pozwala mi odkładać niczego na jutro. Planowanie czasu to jedna z podstawowych umiejętności niezbędnych w tym zawodzie. Dziś, z perspektywy przepracowanych lat, setek, jeśli nie tysięcy, przeprowadzonych ankiet, wiem, że znajduję się we właściwym miejscu. A do pierwszego dnia pracy wracam w swoich myślach wielokrotnie...
Czytaj dalej
Do góry