Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące edukacji w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2022/2023. Dane statystyczne przestawiono w porównaniu z rokiem poprzednim oraz na tle kraju. Obejmują one liczbę przedszkoli, szkół; liczbę oraz strukturę dzieci objętych wychowanie przedszkolnym, uczniów, absolwentów; charakterystykę uczniów szkół ponadpodstawowych, policealnych, m.in. pod względem podgrup kierunków kształcenia zgodnych z Międzynarodową Klasyfikacją Kierunków Kształcenia (ISCED-F 2013). W opracowaniu znalazły się również podstawowe informacje o nauczycielach zatrudnionych w placówkach oświatowych.

Poza danymi pochodzącymi z badań statystycznych prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, prezentowane informacje opracowano na podstawie systemu informacji oświatowej administrowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wykorzystano też dane statystyczne pochodzące z portalu Otwarte Dane oraz z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.