W opracowaniu zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące poszczególnych poziomów edukacji w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2021/2022 r. w porównaniu z rokiem poprzednim oraz na tle kraju. Zawiera ono dane statystyczne dotyczące m.in. liczby działających przedszkoli, szkół, uczelni; liczby oraz struktury dzieci objętych wychowanie przedszkolnym, uczniów, studentów, słuchaczy studiów podyplomowych; charakterystykę uczniów szkół ponadpodstawowych, policealnych, studentów pod względem podgrup, czy też grup kierunków kształcenia zgodnych z Międzynarodową Klasyfikacją Kierunków Kształcenia (ISCED-F 2013).

Poza danymi pochodzącymi z badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, prezentowane informacje opracowano na podstawie systemów administrowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (system informacji oświatowej, Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on). Wykorzystano też dane statystyczne pochodzące z portalu Otwarte Dane oraz z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.