Zaprezentowane dane statystyczne dotyczą warunków pracy i wypadków przy pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r. Warunki pracy to ważna problematyka dotycząca zdrowia społeczeństwa oraz dotrzymania zobowiązań pracodawców do zapewnienia warunków pracy, zgodnych z obowiązującymi normami.
Informacje na temat warunków pracy pochodzą z rocznego sprawozdania o warunkach pracy (Z-10). Badanie Z-10  objęte są podmioty sprawozdawcze zatrudniające powyżej 9 osób. Dostarcza ono informacji m.in. na temat liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia, przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego oraz wypłaconych świadczeń i odszkodowań z tytułu warunków szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia.
Wyniki zaprezentowano w podziale na:
- płeć,
- sektory własności,
- sekcje PKD.
Dane o wypadkach przy pracy uzyskiwane są ze statystycznej karty wypadku  (Z‐KW). Badaniem objęte są wszystkie jednostki bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Formularz Z-KW dostarcza m.in. informacji na temat przyczyn i zdarzeń wypadków, liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy według stażu pracy, sektorów własności i sekcji PKD.
Wyniki tych badań dają możliwość podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych, które mają na celu poprawę warunków pracy.