Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

25 października 2017 r., Toruń

II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. "Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku. Starzejące się społeczeństwo"

 1. Organizator/Współorganizator:
  Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
 2. Uczestnicy:
  Przedstawiciele środowisk naukowych z całej Polski oraz reprezentanci regionalnych podmiotów powiązanych z polityką senioralną (m.in. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu).
 3. Cel konferencji:
   Wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń specjalistów z różnych dziedzin na temat starzejącego się społeczeństwa z szerokiej perspektywy badawczej, naukowej i praktycznej.
 4. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Gierańczyk – p.o. dyrektora, przedstawiła informacje dot. podejmowanych wspólnie działań oraz perspektywy dalszej współpracy.
 5. Materiały:
  http://www.konferencja.kns.wsb.torun.pl/program-i-wystapienia-konf.html

 

23 marca 2017 r., Bydgoszcz

Spotkanie Komisji ds. Jakości Kształcenia kierunków: Administracja i Prawo w Biznesie

 1. Organizator/Współorganizator:
  Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
 2. Członkowie Komisji:
  Wioletta Zwara
 3. Cel spotkania/utworzenia/powołania zespołu:
 • utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia,
 • kształcenie studentów zgodnie z oczekiwaniami pracodawców regionu kujawsko-pomorskiego
 • stworzenie studentom możliwości ciągłego rozwoju.
 1. Główne zadania:
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przez przedstawicieli instytucji publicznych oraz biznesu,
 • dostosowywanie programów studiów do potrzeb rynku pracy,
 • promocja systemu statystyki publicznej jako partnera dla świata nauki.
 1. Materiały:
  Oferta studiów podyplomowych oraz szkoleń WSB w Toruniu i Bydgoszczy.

 

7 grudnia 2016 r., Bydgoszcz

Spotkanie dotyczące migracji wewnętrznych w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. ze szczególnym uwzględnieniem zachowań migracyjnych Bydgoszczy i Torunia

 1. Organizator/Współorganizator:
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 1. Uczestnicy:
  Ok. 10 uczestników, w tym przedstawiciele Wyższej Szkoły Bankowej oraz Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (Pani Dyrektor Wioletta Zwara, p. Wiesława Gierańczyk- kierownik Referatu Analiz i Badań Regionalnych, p. Monika Kilan - kierownik Referatu Udostępniania, p. Katarzyna Klamrowska - kierownik Wydziału Organizacyjnego oraz Milena Krajewska – pracownik Referatu Analiz i Badań Regionalnych).
 2.  Cel konferencji/seminarium:
 •  omówienie zachowań migracyjnych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem migracji mieszkańców Bydgoszczy oraz Torunia,
 •  wymiana poglądów na temat zachowań migracyjnych oraz dyskusja nad wpływem zjawiska migracji wewnętrznych na politykę marketingowej Wyższej Szkoły Bankowej
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Gierańczyk
  Referat pt. „Migracje wewnętrzne w województwie kujawsko-pomorskim”. W przygotowanej prezentacji analizie poddano migracje wewnętrzne w województwie kujawsko-pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania dwóch największych ośrodków miejskich - stolic województwa: Bydgoszczy i Torunia. W analizie skupiono się przede wszystkim na migracjach wewnątrzwojewódzkich. Za podstawową jednostkę badania obrano obiekty najniższego szczebla podziału administracyjnego, tj. gminy (NTS5 z rozbiciem gmin miejsko-wiejskich na część miejską i obszar wiejski). Analizę oparto na podstawowych wskaźnikach migracji. Zastosowane ujęcie pozwoliło uchwycić przestrzenne powiązania migracyjne w skali makro i mikro. Szczególną uwagę poświęcono stolicom województwa i ich roli w kształtowaniu przepływów migracyjnych w woj. kujawsko-pomorskim. Przedstawiono także strukturę wieku osób napływających i odpływających zarówno z Bydgoszczy jak i Torunia.

 

26 listopada 2016 r., Bydgoszcz

Wykład pt. „Statystyka publiczna okiem przedsiębiorcy”

 1. Uczestnicy:
  147 studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy
 2. Cele:
 • poznanie podstaw prawnych funkcjonowania systemu statystyki publicznej oraz zasad udostępniania danych statystycznych,
 • zdobycie wiedzy na temat podstawowych źródeł danych statystycznych,
 • zdobycie wiedzy na temat rodzajów i form wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy z zakresu informacji zawartych na poszczególnych portalach informacyjnych (GUS/US),
 • poznanie funkcjonalności wybranych baz i banków danych oraz ścieżki dostępu do danych (sposoby wyszukiwania danych i wskaźników statystycznych dostępnych w formie elektronicznej),
 • poznanie podstaw prawnych rejestracji podmiotów gospodarki narodowej,
 • zapoznanie z wybranymi obowiązkami sprawozdawczymi spoczywającymi na osobach prowadzących własną działalność gospodarczą.
 1. Prowadzący:
  Patrycja Podemska, Magdalena Świtała, Alicja Redelbach
 2. Materiały:
  x

30 września 2016 r., Bydgoszcz

Warsztaty komputerowe pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”

 1. Uczestnicy:
  7 studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy, 1 pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy
 2. Cele:
 • poznanie podstaw prawnych funkcjonowania systemu statystyki publicznej oraz zasad udostępniania danych statystycznych,
 • zdobycie wiedzy na temat podstawowych źródeł danych statystycznych,
 • zdobycie wiedzy na temat rodzajów i form wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy z zakresu informacji zawartych na poszczególnych portalach informacyjnych (GUS/US),
 • poznanie funkcjonalności wybranych baz i banków danych oraz ścieżki dostępu do danych (sposoby wyszukiwania danych i wskaźników statystycznych dostępnych w formie elektronicznej),
 • umiejętność korzystania z danych statystycznych (wiedza nt. sposobów obliczania wybranych wskaźników statystycznych),
 • umiejętność generowania zestawień danych, wykresów oraz map z uwzględnieniem różnych parametrów.
 1. Prowadzący:
  Patrycja Podemska, Marta Kordylewicz
 2. Materiały:

12-13 maja 2016 r., Toruń

I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. "Społeczne problemy i wyzwania XXI wieku. Starzejące się społeczeństwo"

 1. Organizator:
  Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
 2. Cel współpracy:
  Przedmiotem dyskusji naukowej podczas konferencji były zagadnienia natury interdyscyplinarnej dotyczącej szeroko rozumianych kwestii starzejącego się społeczeństwa. Podejmowana problematyka dotyczyła m.in. ekonomiczno-prawnych aspektów funkcjonowania oraz dostosowywania przestrzeni mieszkalnej do potrzeb osób starszych, aktywizacji seniorów, w tym ich aktywności turystycznej i rekreacyjnej, a także dostępu do informacji i nowych usług.
 3. Zakres współpracy:
  Wioletta Zwara
  Referat pt. „Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy - najstarszego demograficznie kontynentu”
  Wiesława Gierańczyk
  Referat pt. „Regionalne aspekty procesu starzenia się ludności w województwie kujawsko-pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem miast w świetle prognozy demograficznej do 2050 r.”
  Maria Stańczewska
  Stanowisko promocyjne z najnowszymi materiałami nt. sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego.
 4. Materiały:   http://www.konferencja.kns.wsb.torun.pl/strona-g%C5%82owna.html

 

3 marca 2016 r., Bydgoszcz

Komisja ds. Jakości Kształcenia na kierunku Administracja oraz Prawo w Biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu

 1. Organizator:
  Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 2. Członkowie zespołu:
  Katarzyna Klamrowska, Agnieszka Przybylska
 3. Cel spotkania:
  Poprawa jakości kształcenia i dostosowanie programu studiów do potrzeb pracodawców.
 4. Główne zadania:
  Zgłaszanie  potrzeb pracodawcy, które służy:
 • prowadzeniu stałego pomiaru stopnia realizacji oczekiwań kluczowych interesariuszy,
 • wdrożeniu mechanizmów minimalizujących odchylenia pomiędzy oczekiwaniami pracodawców  a rzeczywistymi rezultatami kształcenia.

 

10 czerwca 2015 r., Bydgoszcz

Wizyta studyjna studentów z Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy  pt. Działalność statystyki publicznej w Polsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"

 1. Uczestnicy:
  18 studentów I i II roku Finansów i rachunkowości oraz Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy
 2. Cele:
 • zapoznanie z ogólnodostępnymi źródłami informacji statystycznych oraz ich przekrojem tematycznym i terytorialnym,
 • zapoznanie z możliwościami odbywania praktyk i staży w US oraz z ich możliwym przebiegiem,
 • zapoznanie ze sposobem rejestrowania podmiotu gospodarki narodowej w rejestrze REGON oraz wybranymi wnioskami,
 • zapoznanie ze społecznymi badaniami ankietowymi prowadzonymi na terenie województwa oraz ze sposobem wypełniania wybranej ankiety.
 1. Osoby prowadzące: Monika Kilan, Paulina Goldiszewicz-Cyl, Anna Grzanka, Joanna Baszyńska, Łukasz Majchrzak, Magdalena Świtała, Radosław Żmuda-Trzebiatowski.

 

18 kwietnia 2015 r., Bydgoszcz

Spotkanie z członkami Polskiej Komisji Akredytacyjnej na Wydziale Administracji w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu

 1. Organizator:
  Wydział Administracji Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
 2. Członkowie zespołu:
  Barbara Ptaszyńska
 3. Cel spotkania:
  Ocena i doskonalenie jakości kształcenia.
 4. Główne zadania:
  Wymiana spostrzeżeń na temat współpracy pomiędzy instytucjami oraz podzielenie się opinią o wpływie:
 • Urzędu na programy kształcenia studentów WSB,
 • zajęć praktycznych na rozwój kompetencji przyszłych pracowników.

 

25 marca 2015 r., Bydgoszcz

Komisja ds. Jakości Kształcenia na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu

 1. Organizator:
  Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
 2. Członkowie zespołu:
  Wioletta Zwara
 3. Cel spotkania:
  Poprawa jakości kształcenia i dostosowanie programu studiów do potrzeb pracodawców.
 4. Główne zadania:
 • Zaprezentowanie propozycji programu kształcenia kierunku Administracja na rok akademicki 2015/2016 oraz zebranie uwag od potencjalnych pracodawców na temat ich potrzeb oraz oczekiwań w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwentów WSB, którzy po ukończeniu studiów aplikują do pracy w instytucjach naszego regionu.
 • Współpraca dydaktyczna z pracodawcami w zakresie organizacji: praktyk i staży, konkursów, warsztatów, seminariów, drzwi otwartych, wizyt studyjnych, konferencji dla studentów kierunku Administracja oraz pisania prac dyplomowych zgodnie ze wskazaniem pracodawcy.

4 lutego 2016 r., Bydgoszcz

Komisja ds. Jakości Kształcenia na kierunku Zarządzanie i kierunku Menedżersko-prawnym w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu

 1. Organizator:
  Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 1. Członkowie zespołu:
  Wioletta Zwara
 1. Cel spotkania:
  Poprawa jakości kształcenia i dostosowanie programu studiów do potrzeb pracodawców.
 2. Główne zadania:
  Zgłaszanie  potrzeb pracodawcy, które służy:
 • prowadzeniu stałego pomiaru stopnia realizacji oczekiwań kluczowych interesariuszy,
 • wdrożeniu mechanizmów minimalizujących odchylenia pomiędzy oczekiwaniami pracodawców  a rzeczywistymi rezultatami kształcenia.

 

2016

„Badanie ankietowe dotyczące sytuacji kryzysowych w projektach w województwie kujawsko-pomorskim”

 1. Zespół realizujący:
  Aleksander Cichy, Wiesława Gierańczyk, Katarzyna Klamrowska, Marta Kobyłecka, Danuta Kopycińska, Milena Krajewska, Sławomir Kwiatkowski, Olga Lewandowska, Rafał Lis, Ewa Łączna, Magdalena Poreda, Agata Sadoch, Magdalena Surma-Staniszewska, Agnieszka Wasila, Ewa Wysocka
 1. Cel przedsięwzięcia:
  Przygotowanie i przeprowadzenie przez Urząd badania dotyczącego sytuacji kryzysowych
  w projektach w formie wywiadu telefonicznego, a następnie realizacja  ankiet pogłębionych w formie wywiadu bezpośredniego.
 1. Wnioski i wyniki podjętych działań:
  Wyniki badania zostaną wykorzystane w celu rozpoznania metod zarządzania sytuacjami kryzysowymi w trakcie projektów realizowanych przez przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego.
Do góry