Niniejsze opracowanie sygnalne jest analizą sytuacji województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie dojazdów do pracy ze szczególnym uwzględnieniem dojeżdżających, wyjeżdżających i przyjeżdżających. Sytuację tę zaprezentowano na tle pozostałych województw, a następnie w jednostkach administracyjnych  województwa kujawsko-pomorskiego z uwzględnieniem miast i terenów wiejskich. Szczegółową analizę w tym zakresie przedstawiono dla stolic województwa, tj. Bydgoszczy i Torunia.  Przepływy związane z zatrudnieniem analizowano pod kątem skali zjawiska, kierunków przepływów, płci i wieku. Zaprezentowano także iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem, co pozwoliło wyłonić jednostki administracyjne stanowiące silne ośrodki pracy w województwie kujawsko-pomorskim.
Analizę przeprowadzono w oparciu o wyniki badania dojazdów do pracy w 2011 r. dla ogółu pracujących przeprowadzone na podstawie danych zawartych w rejestrach administracyjnych, pozyskanych przez statystykę publiczną na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Dane prezentowane są w formie wykresów i map.