Opracowanie sygnalne zawiera statystyczną charakterystykę ilościowo-jakościową zasobów naturalnych, problemów zagrożenia i ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej województwa kujawsko-pomorskiego. Odnaleźć w nim można dane statystyczne dotyczące m.in. powierzchni, obszarów ochrony przyrody, poboru i zużycia wody, zanieczyszczenia i ochrony powietrza oraz nakładów finansowych. Informacje zaprezentowane zostały w formie tabelarycznej oraz wzbogacone wykresami i mapą z danymi na temat powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych.