Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

26 listopada 2016 r., Bydgoszcz, Dom Ekonomisty ul. Długa 34

Konferencja naukowa pt. „Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości. Ujęcia prospektywne oraz interdyscyplinarne”

 1. Organizator/Współorganizator:
  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych CIASF przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy oraz Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy
 2. Uczestnicy:
  Ok. 50 gości, głównie przedstawiciele świata nauki z całego kraju, a także przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz administracji publicznej  z województwa kujawsko-pomorskiego.
 3. Cel konferencji:
  Konferencja była okazją do spotkania przedstawicieli świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, a także administracji publicznej  w celu wymiany spostrzeżeń, interpretacji oraz wniosków i zaleceń dotyczących bieżących przemian społeczno-gospodarczych w Polsce i na świecie.
 4. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Joanna Wojciechowska „Wybrane aspekty oddziaływania sektora przemysłowego  oraz gospodarki komunalnej w województwie kujawsko-pomorskim na tle Polski  oraz wybranych województw.”
  Celem prezentacji była analiza udziału sektora przemysłowego oraz gospodarki komunalnej w korzystaniu ze środowiska. Zwrócono uwagę na następujące aspekty korzystania ze środowiska: zużycie energii elektrycznej, ilość wytwarzanych odpadów oraz oczyszczanych ścieków. Zestawiono m.in. udział opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska w nakładach na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, a także udział środków trwałych, kosztów bieżących i wydatków gospodarstw domowych w nakładach na ochronę środowiska.
 5. Materiały:
  Monografia z przesłanymi artykułami zostanie wydana do końca czerwca 2017 r. Najlepszych 11 artykułów zostanie opublikowana w interdyscyplinarnym, recenzowanym i wychodzącym od 1992 roku piśmie „Transformacje” wydawanym przez Akademię Leona Koźmińskiego Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych i Wydawnictwo Fundacja Edukacyjna „Transformacje”.

 

28 września 2016 r., Bydgoszcz

Ogólnopolska Konferencja "Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich"

 1. Organizator/Współorganizator:
 • Katedra Gospodarki Turystycznej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
 1. Uczestnicy:
  Ok. 30 gości, w tym przedstawiciele środowiska naukowego, statystyki publicznej, klastrów oraz władz samorządowych.
 2. Cel konferencji:
 • wymiana poglądów na temat społeczno-ekonomicznych uwarunkowań i kierunków rozwoju na terenach wiejskich,
 • integracja środowisk regionalnych,
 • prezentacja wyników badań uzyskanych podczas realizacji projektu Naukowe Obserwatorium Obszarów Wiejskich (www.noow.byd.pl).
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Gierańczyk, „Sytuacja społeczno-ekonomiczna na terenach woj. kujawsko-pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości”.
  W referacie zaprezentowano szerokie spektrum wskaźników demograficznych  i gospodarczych obrazujących zróżnicowanie terenów wiejskich w woj. kujawsko-pomorskim w 2015 r. Podstawę określenia podobieństwa i zróżnicowania analizowanych terenów stanowiły wskaźniki syntetyczne oraz analiza aglomeracyjna. Za pomocą tych narzędzi zaprezentowano typologię terenów wiejskich pod względem demograficznym i gospodarczym oraz łącznie pod względem demograficzno-gospodarczym. 

28 listopada 2015 r., Bydgoszcz

Konferencja naukowa „Transformacja w długim trwaniu - Wymiar społeczno - gospodarczy. Doświadczenia Polski”

 1. Współorganizator:
  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 2. Cel współpracy:
  Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z przemianami ustrojowymi, społecznymi i gospodarczymi w jakich uczestniczą Polacy od przeszło ćwierćwiecza. Proces transformacji systemowej jest zjawiskiem ważnym i ciekawym, a zarazem godnym naukowej analizy z racji swej złożoności oraz szerokiego oddziaływania na społeczeństwo i gospodarkę. Ponad 25 lat doświadczeń w tym obszarze jest dobrym momentem na podsumowanie i zbilansowanie obserwowanych zjawisk. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z wynikami badań na temat skutków transformacji, a w trakcie dyskusji zaprezentować własne doświadczenia towarzyszące temu procesowi.
 3. Zakres współpracy:
 • Wygłoszenie referatu pt. „Terytorialne zróżnicowanie czynników bezrobocia”. Celem referatu było określenie czynników wpływających na popadanie przez bezrobotnych w stan bezrobocia długotrwałego. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano modele logitowe oszacowane na danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.
 1. Materiały:

 

19 maja 2014 r., Bydgoszcz

Konferencja naukowa pt. 10 lat Polski w Unii Europejskiej"

 1. Organizator:
  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 2. Cel konferencji:
  Podsumowanie działań Polski jako członka Unii Europejskiej oraz próba określenia naszej obecności w strukturach europejskich w kolejnych latach.
 3. Udział przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Barbara Ptaszyńska
  Tematy przedstawione podczas konferencji dotyczyły korzyści  i kosztów integracji Polski z UE w sferze edukacji i pracy (panel społeczny) oraz jakości wykorzystywania przez Polskę i region funduszy strukturalnych (panel ekonomiczny). Niemal wszystkie prezentacje oparte były na wynikowych informacjach statystycznych z zakresu rynku pracy oraz rachunków narodowych.
 4. Materiały:

 

11 kwietnia 2014 r., Toruń

Konferencja naukowa pt. „inLAB – laboratoria współpracy nauki i biznesu”

 1. Współorganizator:
  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 2. Cel konferencji:
  Promocja i upowszechnienie rozwiązań projektu „inLAB – innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu”, realizowanego w ramach współpracy międzynarodowej z Laurea Universtity of Applied Sciences w Helsinkach.
 3. Udział przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Gierańczyk
  Podczas konferencji zaprezentowano produkty finalne, tj. „Model funkcjonowania Laboratorium inLAB” oraz „Kwestionariusz potencjału środowiska akademickiego w zakresie prac B+R”. Omówiono także rolę Instytucji Otoczenia Biznesu w procesie transferu wiedzy, zaprezentowano działalność testowych Laboratoriów inLAB, przedstawiono dotychczas zrealizowane projekty B+R w tego typu jednostkach.
 4. Materiały: http://www.tarr.org.pl/aktualnosci/konferencja-inlab/

 

Rok akademicki 2013/2014 oraz 2014/2015, Bydgoszcz

Dwusemestralne studia podyplomowe dla pracowników Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy  pn. Metody i Narzędzia Analizy Statystycznej"

 1. Współorganizator:
  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 2. Cel współpracy:
  Rozwój kompetencji i przygotowanie pracowników Urzędu do realizacji nowych zadań oraz wymagań stawianych służbom statystyki publicznej.
 3. Zakres współpracy:
  Studia miały na celu przypomnienie lub poszerzenie wiedzy pracowników Urzędu na temat statystyki opisowej i matematycznej, a także modelowania ekonometrycznego w podstawowym zakresie. W obu edycjach studiów wzięło udział łącznie 50 pracowników Urzędu. W ramach zajęć (łącznie 180 godzin dydaktycznych), zgodnie z programem zaproponowanym przez Urząd, prowadzone były następujące przedmioty: Statystyka opisowa i wnioskowanie statystyczne, Analiza współzależności zjawisk, Analiza szeregów czasowych i prognozowanie statystyczne, Metody graficznej prezentacji danych i raportowanie, Wykorzystanie oprogramowania SPSS i R do analizy danych statystycznych. Zajęcia prowadzone były w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy końcowej, słuchacze otrzymali świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 

22 luty 2013 r., Bydgoszcz

Wizyta studyjna studentów z Ukrainy  pt. Funkcjonowanie statystyki publicznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy"

 1. Uczestnicy:
  20 studentów statystyki i finansów z Ukrainy - gości Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
 2. Cele:
 • promocja polskiej statystyki publicznej,
 • zapoznanie z prawnymi i organizacyjnymi aspektami funkcjonowania polskiego systemu statystycznego,
 • zapoznanie z zadaniami Informatorium statystycznego,
 • zapoznanie z działalnością informacyjno-edukacyjną Urzędu.
 1. Osoba prowadząca: Monika Kilan.

 

20 września 2012 r., Bydgoszcz

Konferencja Naukowa: Kształcenie dla pracy – perspektywa regionalna”

 1. Organizator:
  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 2. Cel konferencji:
  Problematykę konferencji sformułowano w ramach czterech głównych sprzeczności, diagnozowanych w Polsce i polskich regionach w trójkącie gospodarki, edukacji i polityki regionalnej.
 3. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Gierańczyk
  Wygłoszenie referatu pt. „Absolwenci kujawsko-pomorskich szkół wyższych – kadry dla regionalnej gospodarki?” prezentującego analizę sytuacji absolwentów szkół wyższych na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Poruszono kwestie delimitacji i zróżnicowania obszarów metropolitalnych w zakresie zagadnień demograficzno-społecznych i ekonomicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Podstawę analizy stanowiły wybrane, ujęte w statystyce publicznej obszary metropolitalne w 2010 r. Do oceny ich wewnętrznego zróżnicowania posłużono się typologią OECD, która pozwoliła w ujęciu jednostek funkcjonalnych ukazać skalę procesów suburbanizacji.
Do góry