Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

15 listopada 2017 r., Bydgoszcz

Spotkanie z członkami Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA)

 1. Organizator/Współorganizator:
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania (WZ)
 2. Uczestnicy:
   Główni interesariusze współpracujący z WZ
 3. Cel spotkania:
  Zweryfikowanie zapisów dokonanych przez WZ w ankiecie samooceniającej
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
   Wiesława Gierańczyk – p.o. dyrektora, przedstawiła informacje dot. podejmowanych wspólnie działań oraz perspektywy dalszej współpracy

4 kwietnia 2017 r., Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Al. prof. S. Kaliskiego 7

Targi Pracy i Kariery UTP

Organizator/Współorganizator:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Uczestnicy:
Ponad 50 wystawców, w tym stoisko promocyjno-informacyjne Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy oraz licznie zebrani studenci, absolwenci i wykładowcy z bydgoskich Uczelni.

 1. Cel konferencji/seminarium:
  Targi Pracy i Kariery UTP odbyły się w celu zaprezentowania najnowszych ofert pracy i praktyk studenckich pracodawców poszukujących nowych pracowników i chcących promować swoje produkty.
 2. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz: 
 3. Materiały

 

28 lutego 2017 r., Bydgoszcz

PNT-01/s – Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych

 1. Uczestnicy:
 • 13 pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
 • 3 pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • 2 pracowników Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy,
 • 2 pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
 • 1 pracownik Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
 • 1 pracownik Wyższej Szkoły Kultury Medialnej i Społecznej w Toruniu,
 • 1 pracownik Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej im. Błogosławionego Biskupa Michała Kozala,
 • 4 pracowników Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
 1. Cele:
 • działalność statystyki publicznej w zakresie B+R w szkołach wyższych,
 • omówienie organizacji i przebiegu badania w zakresie działalności badawczo-rozwojowej,
 • szczegółowe omówienie formularza sprawozdania PNT-01/s oraz zagadnień rodzących trudności w poszczególnych częściach sprawozdania,
 • wyjaśnienie indywidualnych zagadnień problematycznych w poszczególnych uczelniach,
 • poprawa jakości zbieranych danych statystycznych.
 1. Prowadzący i Organizatorzy:
  Marta Sobieraj i Marta Kałkun – Urząd Statystyczny w Szczecinie -prowadzący
  Monika Kilan, Jadwiga Kosowska – Urząd Statystyczny w Bydgoszczy - organizatorzy

 

6 grudnia 2016 r., Bydgoszcz

Wykład pt. „Statystyka publiczna okiem przedsiębiorcy”

 1. Uczestnicy:
  18 studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2 pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
 2. Cele:
 • poznanie podstaw prawnych funkcjonowania systemu statystyki publicznej oraz zasad udostępniania danych statystycznych,
 • zdobycie wiedzy na temat podstawowych źródeł danych statystycznych,
 • zdobycie wiedzy na temat rodzajów i form wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy z zakresu informacji zawartych na poszczególnych portalach informacyjnych (GUS/US),
 • poznanie funkcjonalności wybranych baz i banków danych oraz ścieżki dostępu do danych (sposoby wyszukiwania danych i wskaźników statystycznych dostępnych w formie elektronicznej),
 • poznanie podstaw prawnych rejestracji podmiotów gospodarki narodowej,
 • zapoznanie z wybranymi obowiązkami sprawozdawczymi spoczywającymi na osobach prowadzących własną działalność gospodarczą.
 1. Prowadzący:
  Patrycja Podemska, Magdalena Świtała, Alicja Redelbach

 

17-18 listopada 2016 r., Uniejów

III Konferencja Naukowa z cyklu Konkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji europejskiej. Stan - Trendy - Strategie

 1. Organizator/Współorganizator:
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy – Wydział Zarządzania
 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
 1. Uczestnicy:
  W konferencji uczestniczyło około 60 gości, w tym przedstawiciele środowiska naukowego z kraju (m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i zagranicy (,Białoruska Akademia Rolnicza w Gorkach) oraz statystyki publicznej.
 2. Cel konferencji/seminarium:
  Wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie najnowszych wyników badań naukowych w zakresie konkurencyjności i rozwoju regionów w warunkach integracji europejskiej oraz integracja przedstawicieli nauki, biznesu i samorządowców.
 3. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Gierańczyk
  Referat pt. „Skłonność przedsiębiorstw przemysłowych województwa kujawsko-pomorskiego do wdrażania innowacji przynoszących korzyści dla środowiska w latach 2012-2014”. W przygotowanej prezentacji zwrócono uwagę, że w warunkach coraz większej presji człowieka na środowisko, ważne jest aby ograniczać negatywne skutki jego działalności. Dlatego w myśl zasady zrównoważonego rozwoju zwraca się coraz większą uwagę na ochronę zasobów naturalnych oraz inicjowanie działań mających na celu złagodzenie negatywnych skutków działalności człowieka na środowisko, wśród których znaczące miejsce zajmują ekoinnowacje. Badania dotyczące działalności przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie ekoinnowacji są słabo rozpowszechnione w Polskiej literaturze przedmiotu, dlatego celem opracowania było scharakteryzowanie skłonności przedsiębiorstw przemysłowych do wdrażania innowacji przynoszących korzyści dla środowiska. Szczególną uwagę poświęcono przedsiębiorstwom województwa kujawsko-pomorskiego. Analizie poddano również determinanty wdrożenia innowacji przynoszących korzyści dla środowiska. Podstawę opracowania stanowiły dane pochodzące z badania Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) przeprowadzane na formularzu sprawozdawczym PNT-02 (Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle). Przy opracowaniu analizy wykorzystano podstawowe metody statystyki opisowej. Część badawcza została dopełniona analizą literatury przedmiotu.

 

26 października 2016 r., Toruń

Konferencja naukowa: „Ład przestrzenny. Pomiędzy teorią a praktyką kształtowania przestrzeni”

 1. Organizator/Współorganizator:
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 1. Uczestnicy:
  W konferencji uczestniczyło około 70 gości, w tym przedstawiciele środowiska naukowego (m.in. UMK Toruń, UTP Bydgoszcz), władz samorządowych, statystyki publicznej oraz studenci.
 2. Cel konferencji:
 • przedstawienie wyników prac nad zagadnieniem ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim, wskazanie tendencji rozwojowych – zarówno pozytywnych jak i negatywnych w kontekście demografii w województwie kujawsko-pomorskim,
 • dyskusja nad metodologią identyfikacji, oceny i monitorowania zmian ładu przestrzennego.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Brak
 2. Materiały:
  Brak materiałów

 

6 listopada 2015 r., Bydgoszcz

Konferencja Naukowa: „II Konferencja Naukowa cyklu Konkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji europejskiej. Stan Trendy – Strategie"

 1. Organizator:
  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy we współpracy z Fundacją Innowacyjnego Rozwoju i Wiedzy oraz Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim
 2. Cel konferencji:
  Przedstawienie zagadnień związanych z rozwojem regionalnym, zarządzaniem oraz marketingiem.
 3. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Agata Sadoch
  Na konferencji wygłoszony został referat pt. „Zasoby ludzkie w działalności badawczo-rozwojowej w Polsce w ujęciu regionalnym”. Zaprezentowano specyfikę zasobów ludzkich związanych z działalnością badawczo-rozwojową wynikającą z odrębności regionalnej. Szczególną uwagę zwrócono na wielkość tych zasobów w odniesieniu do pracujących, ich alokację a także na strukturę ze względu na zawód i wykształcenie. Podstawę opracowania stanowiły dane pochodzące z badań Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) przeprowadzane na formularzach sprawozdawczych PNT-01 (sprawozdanie o działalności B+R) oraz PNT-01s (sprawozdanie o B+R w szkołach wyższych).

 

25-26 maja 2015 r., Bydgoszcz

MULTIKONFERENCJA pt. „Zastosowanie technologii informacyjnych w administracji publicznej oraz narzędzi Business Intelligence w zarządzaniu budżetami jednostek samorządu terytorialnego”

 1. Organizator:
  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Polskie Towarzystwo Statystyczne
 2. Cel konferencji:
  Zaprezentowanie dorobku ośrodków naukowych i wyników przeprowadzonych badań uzyskanych we wspomaganiu zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego oraz kontynuacja międzyregionalnych prac badawczo-wdrożeniowych zwiększających efektywność procesów planowania, monitorowania, ewaluacji i optymalizowania realizowanych zadań, a także identyfikacji ryzyk i przeszkód w ich implementacji.
 3. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  W skład Multikonferencji wchodziły 4 konferencje tematyczne, w tym konferencja naukowa pt. „Operacyjne i taktyczne wspomaganie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego z zastosowaniem narzędzi informatycznych w świetle badań” zorganizowana przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne wzbogacone o sesje warsztatowe, na których osoby zarządzające finansami JST miały możliwość praktycznego zapoznania się z narzędziami wspomagającymi ich pracę, oferowanymi przez GUS:
  Kamila Iwanek, Paulina Goldiszewicz-Cyl
  Warsztaty komputerowe "Praktyczne wykorzystanie Banku Danych Lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru finansów publicznych".
  Monika Kilan, Maria Stańczewska
  Warsztaty komputerowe "Praktyczne wykorzystanie systemu monitorowania rozwoju STRATEG ze szczególnym uwzględnieniem obszaru finansów publicznych".

 

9-10 stycznia 2015 r., Bydgoszcz

Konferencja naukowa pt. „Zarządzanie wiedzą w organizacjach i gospodarce”

 1. Organizator:
  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
 2. Cel konferencji:
  Dyskusja o  koncepcjach, metodach, modelach i narzędziach stosowanych w zarządzaniu procesami.
 3. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wioletta Zwara
  W ramach konferencji przedstawiono referat "Statystyka publiczna a systemy wspomagania decyzji", który miał na celu zaprezentowanie dwustronność powiązań statystyki publicznej z systemami wspomagania decyzji. Pierwsze z nich jako efekt istotnej roli statystyki publicznej w dostarczaniu informacji będącej podstawą podejmowania decyzji. Drugie powiązanie (wynikające z charakteru pierwszego, tj. z faktu zobligowania statystyki publicznej do dostarczania rzetelnych i obiektywnych informacji) jako zobowiązanie statystyki publicznej do wdrożenia najnowszych rozwiązań informacyjnych i zmiany systemów informatycznych wspomagających realizację zadań związanych z zewnętrznym, jak i wewnętrznym odbiorcą informacji.

 

6-7 listopada 2014 r., Toruń

Konferencja Naukowa: „Konkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji europejskiej. Stan, trendy, strategie"

 1. Organizator:
  Katedra Marketingu i Rozwoju Regionalnego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Nawigator Pro Fundacja Dobrych Praktyk Zarządzania w Poznaniu
 2. Cel konferencji:
  Konferencja była okazją do wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk i instytucji w zakresie najnowszych wyników badań w zakresie konkurencyjności i rozwoju  regionów w warunkach integracji europejskiej oraz ich roli w rozwoju lokalnym i regionalnym.
 3. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Gierańczyk
  Na konferencji wygłoszony został referat pt. „Cele działalności, przeszkody oraz konkurencyjność innowacji w opinii przedsiębiorstw przemysłowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2010-2012”. Zaprezentowano cele działalności aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych i przeszkody w ich realizacji. Ponadto omówiono metody ochrony  konkurencyjność wdrożonych innowacji produktowych i procesowych stosowane przez przedsiębiorstwa przemysłowe w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2010-2012.
  Wioletta Zwara
  W ramach konferencji przedstawiono referat " Zasoby informacyjne statystyki publicznej – istotne wsparcie rozwoju i podnoszenia konkurencyjności regionu”. Źródłem rzetelnych i obiektywnych informacji są dane pozyskiwane na podstawie programu badań będącym swoistym planem działań podejmowanych przez służby statystyki publicznej. Uwzględniając w nim rekomendacje europejskiego i światowego systemu statystycznego, wynikające m.in. z zachodzących w świecie procesów globalizacyjnych, statystyka publiczna stała się istotnym elementem planowania strategicznego rozwoju w wielu obszarach życia. Dotyczy to w szczególności konkurencyjności regionów, ocen ich wzrostu gospodarczego oraz poziomu i zdolności konkurencyjnej, gwarantując wysoką jakość i porównywalność (w czasie i przestrzeni) prezentowanych informacji.
Do góry