Informacja sygnalna prezentuje zakres danych statystycznych dotyczących osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. W oparciu o dane zgromadzone w sprawozdaniach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS-01 i MRPiPS-02), przedstawiono liczbę osób bezrobotnych (według wybranych kryteriów), stopę bezrobocia oraz liczbę ofert pracy, które wpłynęły do urzędów pracy. Dokonano także porównań województwa kujawsko-pomorskiego na tle pozostałych województw w Polsce. Wybrane dane statystyczne zaprezentowane zostały w przekroju na podregiony i powiaty.