Opracowanie zawiera podstawowe informacje na temat struktury wiekowej ludności zamieszkującej województwo kujawsko-pomorskie oraz jego powiaty i miasta na prawach powiatu. Odnaleźć w nim można również dane statystyczne dotyczące osób starszych oraz osób w wieku sędziwym. Dostarcza także informacji na temat infrastruktury z zakresu usług medycznych i opieki społecznej oraz jej wykorzystania przez osoby starsze. Opracowanie prezentuje również prognozy dotyczące liczby i struktury wiekowej ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2035 r.