Opracowanie sygnalne zawiera podstawowe informacje statystyczne na temat stanu infrastruktury komunalnej w  na terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. Odnaleźć w nim można informacje dotyczące rozmieszczenia obiektów infrastruktury komunalnej, a także zużycia poszczególnych mediów i liczby ludności z nich korzystającej. Prezentowane są również dane statystyczne dotyczące ilości odpadów komunalnych zebranych na terenach wiejskich.