W opracowaniu zaprezentowane zostały informacje na temat działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw, tj. podmiotów o liczbie pracujących poniżej 10 osób, które nie są objęte badaniami działalności innowacyjnej prowadzonymi corocznie przez statystykę publiczną. W tych przedsiębiorstwach analizie poddane zostały rodzaje wdrożonych innowacji (produktowe, procesowe, organizacyjne, marketingowe), udział przychodów uzyskanych ze sprzedaży innowacyjnych produktów w przychodach ogółem, współpraca w zakresie działalności innowacyjnej (częstotliwość korzystania z zasobów zewnętrznych) oraz korzystanie ze wsparcia publicznego dla innowacji.