Opracowanie obrazuje sytuację demograficzną ludności w miastach województwa kujawsko- pomorskiego w 2014 r. Analiza przeprowadzona została w nawiązaniu do Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+. Przyjęta w Strategii kategoryzacja miast stała się punktem odniesienia niniejszego opracowania w zakresie analizy sytuacji demograficznej.

Źródło informacji stanowią dane pochodzące ze sprawozdawczości urzędów stanu cywilnego, bilans stanu i struktury ludności faktycznie zamieszkałej na terenie gminy, rejestrów Ministerstwa Spraw Zagranicznych o migracjach wewnętrznych i zagranicznych ludności na pobyt stały oraz prognozy ludności na lata 2014-2050. Udogodnienie dla odbiorcy stanowią zawarte w opracowaniu wykresy i mapy, dopełniające całość analizy.