W niniejszym opracowaniu sygnalnym zawarto podstawowe dane dotyczące wychowania przedszkolnego w województwie kujawsko-pomorskim. Przedstawione dane obejmują liczbę i rodzaje funkcjonujących placówek, dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym z uwzględnieniem różnic występujących na wsi i w miastach. W przekroju terytorialnym przedstawiono różnice udziału dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2015/2016 w ogólnej liczbie dzieci poszczególnych powiatów i gmin. Dane pochodzące z prognozy liczby ludności posłużyły dodatkowo do zaprezentowane prawdopodobnej liczby dzieci w analizowanych placówkach w 2050 r.

Celem opracowania jest przedstawienie aktualnej sytuacji obrazującej wychowanie przedszkolne
w województwie kujawsko-pomorskim oraz zarysowanie prognozowanych zmian liczby dzieci objętych wychowanie przedszkolnym w najbliższych latach.

Dane zaprezentowano w postaci wykresów, tabel i map.