Celem opracowania jest przedstawienie stanu infrastruktury i dostępności placówek opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim oraz na tle Polski w 2011 r. Opracowanie zawiera informacje dotyczące: liczby placówek i miejsc w placówkach, ich rozmieszczenia, oraz struktury i stopnia zagospodarowania. Odnaleźć można również informacje na temat: struktury dzieci korzystających z wyszczególnionych form placówek według płci oraz zatrudnionego personelu.