Dostępność służby zdrowia dla potencjalnych pacjentów i kwalifikacje kadry medycznej wpływają na jakość opieki zdrowotnej. W niniejszym opracowaniu scharakteryzowano zasoby kadry medycznej, działalność placówek ochrony zdrowia oraz wybranych instytucji pełniących opiekę nad dziećmi i młodzieżą ukierunkowanych na leczenie i opiekę nad osobami do 18 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. Dla porównania wybrane zjawiska porównano do roku ubiegłego.
Dane zaprezentowano w postaci wykresów, tabel i map.