Niniejsze opracowanie jest kontynuacją prowadzonego od 2014 roku cyklu opracowań dotyczących ochrony zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim. W opracowaniu zaprezentowane zostały informacje na temat działalności ratownictwa medycznego na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. W celu analizy wybranych zjawisk w dłuższym horyzoncie czasowym  część zagadnień zaprezentowana została w okresie 2010-2014. W opracowaniu analizie poddana została m.in. liczba zespołów ratownictwa medycznego i ich skład osobowy, liczba i struktura wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego, wskaźnik dostępności świadczeń udzielanych przez system Państwowego Ratownictwa Medycznego.