Przedmiotem opracowania jest infrastruktura ochrony zdrowia i dostępność do służby zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 r. Dane zaprezentowane zostały na tle Polski oraz innych województw. W opracowaniu przedstawiono informacje dotyczące kadry medycznej, ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej, ratownictwa medycznego, działalności aptek i punktów aptecznych oraz krwiodawstwa. Z tego zakresu województwo kujawsko-pomorskie najkorzystniej wypadało pod względem krwiodawstwa - zajęło wysokie trzecie miejsce wśród pozostałych województw pod względem krwiodawców przypadających na 10 tys. ludności, znacznie przewyższając średnią wartość tego wskaźnika dla Polski. Na zbliżonym poziomie do średniej krajowej województwo plasowało się pod względem dostępności do zasobów kadry medycznej. Z kolei miało większą niż przeciętnie w kraju dostępność do jednostek ratownictwa medycznego. Poniżej  średniej krajowej w województwie kujawsko-pomorskim ukształtowała się dostępność do placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz szpitali ogólnych. Na tle Polski niekorzystnie kształtowała się również sytuacja dotycząca dostępności do aptek ogólnodostępnych. Pod tym względem Kujawsko-pomorskie znajdowało się na końcu listy rankingowej województw.