Niniejsze opracowanie prezentuje dane o liczbie emerytów, dochodach rozporządzalnych i wydatkach gospodarstw domowych emerytów, minimum socjalnym i minimum egzystencji, wysokości przeciętnych świadczeń emerytalnych wypłacanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia w naszym regionie. Dla lepszego zobrazowania sytuacji dane te przedstawiono na tle kraju oraz gospodarstw domowych ogółem w województwie kujawsko-pomorskim. Część z nich zilustrowana jest wykresami.