W niniejszym opracowaniu analizie poddano sytuację województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie dojazdów do pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepływów wewnętrznych, tj. wyjeżdżających do pracy w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego.
W tym ujęciu przepływy wewnętrzne nie objęły przepływów pracowników najemnych związanych z zatrudnieniem między jednostkami administracyjnymi województwa kujawsko-pomorskiego a innymi województwami. Wyjeżdżających i przyjeżdżających do pracy w województwie przeanalizowano pod kątem skali tego zjawiska, kierunków przepływów oraz miejsca zamieszkania. Zastosowanie wskaźnika ilorazu przepływów związanych z zatrudnieniem pozwoliło wyłonić jednostki administracyjne stanowiące silne ośrodki pracy w województwie kujawsko-pomorskim.  Analizę przeprowadzono w oparciu o wyniki badania dojazdów do pracy w 2011 r. dla ogółu pracujących  przeprowadzone na podstawie danych zawartych w rejestrach administracyjnych, pozyskanych przez statystykę publiczną na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Dane prezentowane są w formie wykresów i map.