W opracowaniu przedstawione zostały informacje dotyczące sytuacji demograficznej ludności w powiatach i miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 r. oraz prognozowane zmiany liczby ludności w 2050 r. W tym horyzoncie czasowym wskazano kierunki zmian liczby mieszkańców z uwzględnieniem płci i miejsca zamieszkania. Dokonano także identyfikacji obszarów o różnym stopniu nasilenia procesów starzenia społeczeństwa, m.in. widzianych przez pryzmat ekonomicznych grup wieku.