Niniejsze opracowanie stanowi analizę porównawczą urodzeń żywych według wybranych cech społeczno-demograficznych kobiet - matek w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 w odniesieniu do 2002 r. Źródło opracowania stanowią dane pochodzące ze sprawozdawczości urzędów stanu cywilnego oraz bilans stanu i struktury ludności faktycznie zamieszkałej na terenie gminy. Udogodnienie dla odbiorcy stanowią zawarte w opracowaniu wykresy, dopełniające całość analizy.