Niniejsze opracowanie prezentuje informacje na temat sytuacji osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim. Zawiera bieżące i prognozowane dane demograficzne, informacje dotyczące aktywności ekonomicznej osób starszych, korzystania przez nie ze świadczeń emerytalnych i rentowych, opieki medycznej i społecznej, a także ich kondycji zdrowotnej oraz uczestnictwa w kulturze. Dane prezentowane są dla województwa i kraju, a część z nich zilustrowana jest wykresami.