W niniejszym opracowaniu analizie poddano studentów studiów doktoranckich (łącznie z cudzoziemcami) w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na 31.12.2013 r.  Celem opracowania było przedstawienie sytuacji województwa w zakresie kształcenia na studiach trzeciego stopnia, zobrazowanie obszarów wiedzy, dziedzin nauk i dyscyplin naukowych cieszących się największą popularnością wśród kształcących się w województwie doktorantów z uwzględnieniem ich podziału na płeć. Źródłem danych było sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych (formularz S-12). Dane prezentowane są w formie tabel i wykresów.