Informujemy, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dr Dominik Rozkrut z dniem 31 maja br. powierzył Pani dr Wiesławie Gierańczyk pełnienie obowiązków dyrektora  Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Dr Wiesława Gierańczyk

Absolwentka geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu studiów w 1992 r. podjęła pracę w Instytucie Geografii UMK prowadząc zajęcia na studiach dziennych i zaocznych, m.in. w zakresie: geografii społeczno-ekonomicznej Polski, demografii, geografii przemysłu i transportu, innowacyjności gospodarek, problemów lokalizacji działalności gospodarczej oraz statystyki opisowej. Tytuł doktora nauk o Ziemi uzyskała w 1999 r. Jej zainteresowania badawcze związane są z geografią społeczno-ekonomiczną, w tym zwłaszcza geografią przemysłu i innowacyjnością, ale także zagadnieniami społecznymi i geografią regionalną.

W 2010 r. podjęła pracę w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy w Ośrodku Badań Regionalnych, gdzie kontynuuje swoją działalność naukowo-badawczą. Jej dorobek naukowy stanowi ok. 100 publikacji naukowych. Wielokrotnie była współorganizatorem krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Dr Wiesława Gierańczyk uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych, m.in. poświęconych dostępności transportowej i BigData. Pracowała i pracuje w kilku zespołach roboczych, zarówno na poziomie resortowym (m.in. w obszarze prac analitycznych w statystyce publicznej), jak i regionalnym (m.in. jako członek Kujawsko-Pomorskiej Rady Innowacji przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zespołu ds. aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji). Jest też aktywnym trenerem resortu statystyki publicznej w zakresie statystyki opisowej i wizualizacji danych.

Chętnie angażuje się w działalność społeczną. M.in. jest przewodniczącą Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Dr W. Gierańczyk jest zamężna i ma jedno dziecko.