Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zachęcamy do udziału w badaniach ankietowych prowadzonych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.
Badania są w pełni anonimowe i pozwalają uzyskać wiedzę o cenach oraz sytuacji gospodarstw domowych i rolnych w kraju i regionie.

 

Badanie kształcenie dorosłych 02.01-28.02.2017

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że w dniach od 2 stycznia do 28 lutego 2017 r. na terenie całego kraju w wylosowanych mieszkaniach zostanie przeprowadzone badanie reprezentacyjne dotyczące kształcenia osób dorosłych.

Celem tego badania jest zebranie danych o dostępie do edukacji, metodach kształcenia, czasie poświęcanym na naukę oraz wydatkach związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności. Podobne badania realizowane są we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wywiad ankietowy zostanie przeprowadzony przez ankietera statystycznego, posiadającego legitymację wydaną przez właściwy urząd statystyczny.

Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

W przypadku wątpliwości, tożsamość ankieterów można potwierdzić kontaktując się z pracownikami Urzędu Statystycznego właściwego dla Państwa województwa.

 

Serdecznie Państwu dziękujemy za współpracę i poświęcony czas!

Informujemy, iż każdego miesiąca na terenie całego kraju przeprowadzane są reprezentacyjne badania ankietowe:

Badania ankietowe z zakresu statystyki rolnictwa

Celem badań jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analiz zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą także do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju.

Zebrane informacje są upowszechniane w formie publikacji papierowych, a także dostępne na stronie internetowej GUS w formie elektronicznej i w Banku Danych Lokalnych. Korzystają z nich nie tylko organy rządowe i samorządowe, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których dane te mogą być wskazówką w podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Badanie kondycji gospodarstw domowych

Jest to badanie postaw konsumentów, którego celem jest uzyskanie wskaźników przedstawiających postawy (zachowania) konsumentów i ich zmiany w czasie.
Wyniki badania są wykorzystywane w procesie podejmowania makroekonomicznych decyzji dotyczących zjawisk gospodarczych i społecznych, do opracowywania prognoz ekonomicznych oraz analizowania cykli koniunkturalnych.

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności

Celem tego badania jest ustalenie bilansu siły roboczej w naszym kraju z wyróżnieniem 3 podstawowych kategorii ludności: pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo. Na tej podstawie dokonywane są analizy rynku pracy pod kątem oceny występującego bezrobocia, a także struktur zatrudnienia wg cech społeczno-demograficznych oraz zawodowych.
Wyniki badania są wykorzystywane do analizy sytuacji  w zakresie aktywności ekonomicznej członków gospodarstw domowych, ale przede wszystkim posłużą do opracowywania prognoz oraz analizowania sytuacji na rynku pracy, w tym ocenie skali i stopnia zmian natężenia bezrobocia w ujęciu przestrzennym.

Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych

Przedmiotem badania jest przede wszystkim budżet gospodarstwa domowego, tzn. wielkość przychodów i rozchodów (pieniężnych i niepieniężnych) wszystkich członków badanego gospodarstwa domowego oraz ilościowe spożycie wybranych artykułów i usług.
Wyniki badania są wykorzystywane do m. in.: analizy poziomu i zróżnicowania warunków bytu podstawowych grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych oraz przyczyn powodujących to zróżnicowanie, ustalania poziomu minimalnego wynagrodzenia, szacowania obciążeń wydatkowych i podatkowych gospodarstw domowych, badania spożycia naturalnego oraz ubóstwa.

Wywiady ankietowe  przeprowadzane są:

  • bezpośrednio - przez ankieterów (pracowników urzędów statystycznych) posiadających legitymację wydaną przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
  • telefonicznie - przez teleankieterów GUS

Może to właśnie do Państwa mieszkania zawita lub zatelefonuje jeden z naszych ankieterów w celu przeprowadzenia wywiadu. W związku z tym, chcielibyśmy serdecznie prosić o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w badaniach. Udzielając ankieterowi odpowiedzi na pytania, zawarte w ankiecie, staną się Państwo współtwórcami wyników poszczególnych badań.
Wszystkie informacje zebrane w badaniu są dostępne jedynie dla pracowników statystyki publicznej zobowiązanych do zachowania tajemnicy statystycznej. Odpowiedzi nigdy nie są łączone z danymi poszczególnych gospodarstw domowych lub rolnych, takimi jak adres czy nazwisko. Po analizach i opracowaniu danych są one publikowane w formie zbiorczych tablic wynikowych, diagramów, wykresów lub map.
W przypadku wątpliwości, tożsamość ankieterów  i teleankieterów można potwierdzić kontaktując się z pracownikiem Urzędu Statystycznego dzwoniąc pod nr 52 366 94 82 (w godzinach pracy urzędu).

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniach!

Do góry